Wiele dostaw, jedna faktura

Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych potwierdza korzystną dla podatników interpretację przesłanek kwalifikacji wielu powtarzalnych dostaw jako jednej dostawy ciągłej. To potencjalnie duże uproszczenie administracyjne, natomiast warto przeanalizować, czy spełnione są ku niemu przesłanki.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał niedawno kolejny już w ostatnim czasie wyrok w tej materii (konkretnie chodzi o wyrok z 12 czerwca 2018 r. (I FSK 1333/16). W dużym skrócie, podatnik złożył wniosek o interpretację, w której wskazał, że zawarł umowę sprzedaży z jednym z odbiorców krajowych, w której to umowie określono okresy rozliczeniowe dla dostaw. Dostawy są realizowane w sposób powtarzalny i ciągły, ale z rozliczeniem po zakończeniu każdego 7-dniowego okresu. Wystawiona faktura obejmuje każdorazowo wszystkie dostawy zrealizowane w poprzedzającym 7-dniowym okresie rozliczeniowym. Na tle takiego stanu faktycznego podatnik zadał pytanie, kiedy powstaje obowiązek podatkowy. Jego zdaniem, obowiązek ten powstanie z chwilą zakończenia okresu rozliczeniowego.

Organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. W związku z zaskarżeniem negatywnej interpretacji przez podatnika, ta trafiła na wokandę sądów administracyjnych. Kolejno WSA w Krakowie, a następnie NSA we wskazanym wyżej wyroku rozstrzygnęły na korzyść podatnika.

Decyduje zobowiązanie między kontrahentami

NSA potwierdził, że brak jest podstaw do przypisania pojęciu dostawy świadczonej w sposób ciągły, występującemu w art. 19a ust. 4 w związku z ust. 3 ustawy o VAT takiego znaczenia, w myśl którego chodzi w nim o dostawy, dla których nie można wyodrębnić poszczególnych świadczeń cząstkowych. Dalej sąd uznał, że zasadnicze przy rozstrzyganiu czy dana dostawa ma charakter ciągły ma ocena stosunku zobowiązaniowego łączącego strony. Jego analiza jest zatem konieczna dla ustalenia, czy dostawca realizuje jedną dostawę w sposób ciągły, w drodze wykonania świadczeń częściowych, czy kilka odrębnych dostaw. Analizując ten konkrety stan faktyczny, sąd uznał, że w rozpatrywanym przypadku poszczególne dostawy są realizacją przyjętego zobowiązania do dokonania szeregu dostaw częściowych określonych towarów, objętych jednym stosunkiem zobowiązaniowym, kiedy z góry przyjęto powtarzalność dostaw i ustalono dla nich okresy rozliczeniowe. Zatem dostawa tego typu spełnia przesłanki uznania jej jako dostawy ciągłej.

Opisany wyżej wyrok NSA wpisuje się w łańcuch korzystnych dla podatników wyroków. Dla przykładu warto wspomnieć o wyroku NSA z 11 kwietnia 2017 r., gdzie w stanie faktycznym wskazano, że strona skarżąca zawarła z klientami umowy o stałym zaopatrzeniu w farby i lakiery drukarskie, co polegało na powtarzających się dostawach częściowych, dla których ustalono terminy rozliczeń miesięczne lub dziesięciodniowe. NSA uznał, że poszczególne dostawy są realizacją przyjętego zobowiązania do dokonania szeregu dostaw częściowych określonych towarów, objętych jednym stosunkiem zobowiązaniowym, kiedy z góry przyjęto powtarzalność dostaw i ustalono dla nich okresy rozliczeniowe. W ocenie NSA taka wykładnia i zastosowanie przepisu nadaje mu sens i racjonalność, jak również upraszcza i ułatwia podatnikom rozliczenie zobowiązań podatkowych.

Łyżka dziegciu w beczce miodu

Aby nie było tak różowo, dosłownie 2 dni po wydaniu wskazanego na wstępie wyroku (czyli 14 czerwca 2018 r., sygn. I FSK 1239/16), NSA doprecyzował swoją wcześniejszą myśl dodając, że nie można dopuścić do takiej sytuacji, w której będzie można przyjąć, że zawsze kiedy ktoś dokonuje pewnego rodzaju dostaw powtarzających się, będzie automatycznie kwalifikowana jako dostawa o charakterze ciągłym. Dostawą o charakterze ciągłym jest dostawa, która rzeczywiście realizuje z góry jakąś określoną dostawę określonej grupy towarów, czy jest określona w sposób czasowy, powtarzający się – innymi słowy towary te będą dostarczane bowiem strony tak postanowiły, że będą uzupełniane brakujące towary w asortymencie, które będą wysyłane co jakiś czas, i w tym zakresie zawarły umowę o dokonywanie właśnie takiej dostawy w sposób ciągły. Dostawą o charakterze ciągłym nie jest natomiast dostawa, gdy mamy do czynienia z kilkoma dostawami, a strony tylko rozliczyły to jedną fakturą w odniesieniu do kilku różnych dostaw.

Możliwe uproszczenie

Co w praktyce oznaczają dla dostawców wskazania zawarte w wyżej opisanych wyrokach NSA? Zasadniczą korzyścią, która płynie ze wskazań sądów administracyjnych jest możliwość zakwalifikowania wielu cząstkowych dostaw jako dostawę ciągłą. W konsekwencji takiej klasyfikacji będziemy uprawnieni do dokumentowana tych cząstkowych dostaw jedną fakturą i rozliczać VAT przy założeniu jednej transakcji (a nie jako kilka/kilkanaście odrębnych, dokumentowanych odrębnymi fakturami). W konsekwencji, mnogość transakcji może przerodzić się w istocie w raportowanie jednej dostawy o charakterze ciągłym.

Aby móc skorzystać z tego uproszczenia czeka nas pogłębiona refleksja dotycząca treści naszego zobowiązania wobec kontrahenta. Niewątpliwie, warto też zabezpieczyć takie podejście interpretacją indywidualną. W świetle pozytywnego podejścia NSA, szanse na pozytywną interpretację rosną.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do obejrzenia archiwalnego Webcastu EY: Transakcje łańcuchowe w VAT.

Rejestracja


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>