Dane podatkowe największych firm oraz PGK będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej już od 1 stycznia 2018 r.

Sejm przyjął ustawę pozwalającą podawanie do publicznej wiadomości danych podatkowych największych firm oraz PGK

Sejm przyjął w miniony piątek (24 listopada) ustawę pozwalającą na publikację danych około 2 tys. podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których przychody przekraczają 50 mln EUR oraz podmiotów, które korzystają z rozliczenia w ramach podatkowych grup kapitałowych (PGK). Ustawa przewiduje podawanie do publicznej wiadomości danych podatkowych około 2 tys. podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których przychody przekraczają 50 mln EUR oraz tych, którzy korzystają z rozliczeń w ramach podatkowych grup kapitałowych (PGK).

Upublicznianie informacji dotyczących rozliczeń podatkowych będzie możliwe dzięki zniesieniu tajemnicy skarbowej w zakresie wskazanym w projekcie ustawy. Minister właściwy do spraw finansów publicznych uzyska tym samym kompetencję do podania do publicznej wiadomości określonych informacji podatkowych, w szczególności poprzez publikację elektroniczną. Dane podatników mają być publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów corocznie, w terminie do dnia 30 września roku następującego po zakończeniu roku podatkowego danego podatnika.

Zgodnie z ustawą podanie do publicznej wiadomości danych podatkowych dotyczyć ma dwóch kategorii podatników:

  • podatników osiągających przychody większe od równowartości 50 mln EUR (za rok, którego dotyczyć ma publikacja) oraz
  • podatników posiadających status podatkowej grupy kapitałowej (PGK), bez względu na wysokość osiąganych przez taką grupę przychodów

W celu ustalenia podatników, których dane będą podawane do publicznej wiadomości, będą wykorzystywane dane wynikające ze złożonych zeznań podatkowych według stanu na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym informacja ma zostać podana do publicznej wiadomości, tj. na 1 sierpnia danego roku (w przypadku podatników rozliczających się w ramach roku kalendarzowego pozwoli to uwzględnić ewentualne korekty składane po 31 marca).

Indywidualne dane podatnika podlegające publikacji, poza danymi identyfikacyjnymi, tj. firmą (nazwą) i numerem identyfikacji podatkowej podatnika oraz wskazaniem roku podatkowego, którego informacje dotyczą, obejmą informacje o wysokości:

  • osiągniętego przychodu
  • poniesionych kosztów uzyskania przychodów
  • osiągniętego dochodu albo poniesionej straty
  • podstawy opodatkowania
  • kwoty należnego podatku

W przypadku podatników nie posiadających statusu PGK, informacja podlegająca publikowaniu może zostać poszerzona o tzw. efektywną stopę podatkową poprzez wskazanie procentowego udziału kwot podatku w zysku brutto podatnika wykazanym w sprawozdaniu finansowym za rok podatkowy, którego dotyczy upublicznienie.

Ustawa daje podatnikowi prawo wniosku o usunięcie lub sprostowanie danych, który jednak może nie zostać uwzględniony, jeżeli spowodowałoby to niezgodność ze stanem faktycznym.

Zakłada się, że ustawa wejdzie w życie jeszcze z dniem 1 stycznia 2018 r., nowe regulacje będą stosowane na bieżąco począwszy od roku podatkowego, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2018 r. i zakończy się po dniu 31 grudnia 2017 r.

Ustawa przewiduje jednak, że podane do wiadomości zostaną także dane podatników wynikające z zeznań za wcześniejsze lata podatkowe, począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2011 r.

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, fakt pojawienia się danego podatnika na opublikowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów liście świadczy tylko i wyłącznie o tym, iż podatnik w roku podatkowym, który obejmuje ta publikacja osiągnął określoną wielkość przychodów lub stanowił podatkową grupę kapitałową.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż mechanizm ujawniania wybranych danych zaczerpniętych z zeznań podatkowych podatnika nie musi dawać pełnego obrazu przedsiębiorstwa. Tytułem przykładu można wskazać chociażby, że procentowy udział podatku dochodowego w zysku brutto przedsiębiorstwa nie daje rzeczywistego obrazu obciążeń podatkowych bez uwzględnienia tzw. podatku odroczonego. Niska efektywna stopa podatkowa może tez wynikać z korzystania przez podatnika z ulg wspierających inwestycje lub rozwój technologii, jak zwolnienie dochodów w specjalnej strefie ekonomicznej, czy rozliczanie tzw. ulgi B+R. Jedynie dokonanie analizy wszystkich danych przedsiębiorstwa może prowadzić do prawidłowej oceny podatnika. Publikowanie zatem danych podatkowych z pominięciem kontekstu całej działalności przedsiębiorstwa nakazuje bardzo ostrożnie wyciągać wnioski z danych, które pojawią się na stronie MF.

Niewątpliwie jednak publikacja chronionych dotychczas danych i to również za okresy przeszłe będzie dodatkowym wyzwaniem dla działów PR podatników.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>