Czy zastosowanie zwolnienia z WHT przy płatnościach dywidendowych jest uzależnione od spełnienia statusu rzeczywistego właściciela?

Zgodnie z przeważającym, negatywnym dla podatników stanowiskiem organów podatkowych, do zastosowania zwolnienia WHT przy płatności dywidendowej konieczne jest spełnienie testu rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner, BO) po stronie odbiorcy takiej płatności. Potwierdził to m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w niedawnej interpretacji indywidualnej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11 maja 2020 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.43.2020.2.BM), zgodnie z którą: płatnik, który chce zastosować zwolnienie wynikające z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT i nie dokonywać poboru podatku u źródła, jest zobowiązany do przeprowadzenia pełnej weryfikacji warunków umożliwiających skorzystanie z tego zwolnienia, zachowując przy tym należytą staranność. To oznacza, że płatnik ma obowiązek weryfikować czy uzyskująca dochody z dywidendy spółka spełnia wszystkie warunki do skorzystania ze zwolnienia z podatku u źródła. W ramach należytej staranności nie można ograniczać się jedynie do weryfikacji warunków zastosowania zwolnienia wynikających z art. 22 ust. 4-6 ustawy o CIT. Tym samym, płatnik wypłacający dywidendę, ma obowiązek sprawdzać, czy istnieją okoliczności uniemożliwiające spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 5-6 ustawy o CIT (wskazujących m.in. na konieczność weryfikacji, czy odbiorca należności był jej rzeczywistym właścicielem).

Stanowisko sądów administracyjnych w omawianej kwestii prowadzi zasadniczo do równie negatywnych konkluzji dla płatników podatku u źródła. Przykładowo, WSA w Gliwicach stwierdził w wyroku z dnia 8 stycznia 2020 r. (sygn. I SA/Gl 1083/19), że: nie zasługuje na uwzględnienie pogląd, że zawsze wystarczającym dla wypełnienia obowiązku należytej staranności płatnika będzie wyłącznie sprawdzenie autentyczności wspomnianych wcześniej oświadczeń podatnika. W konsekwencji WSA w Gliwicach stwierdził, że płatnik, oprócz warunków zwolnienia podatkowego z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, zobligowany jest również do weryfikacji oświadczeń podatnika, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 5-6 ustawy o CIT.

Na tym tle warto zwrócić uwagę na ostatni wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 11 marca 2020 r. (sygn. I SA/Wr 977/19). Z jednej strony sąd potwierdził, że przesłanki uprawniające do skorzystania ze wspomnianego zwolnienia określone zostały wyłącznie w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. W konsekwencji, zdaniem sądu, jeżeli podatnik dopełnił wymagań tam zawartych, to może skorzystać z tej preferencji i nie jest zobligowany do wypełnienia żadnych innych przesłanek, ponieważ – jak wskazał sąd – okoliczności z art. 28b ust. 4 pkt 5-6 ustawy o CIT nie warunkują prawa do zwolnienia podatkowego. Z drugiej strony sąd stwierdził w ww. wyroku, że te okoliczności (czyli również test BO) wpływają jednak na możliwość bezpośredniego zastosowania przez płatnika wspomnianego zwolnienia podatkowego w przypadku, gdy płatnik posiada wiedzę o niemożliwości spełnienia przez podatnika warunków z art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ustawy o CIT, czyli m.in o niemożliwości złożenia wymaganych oświadczeń. W takim przypadku, zdaniem sądu, podatnik chcąc odzyskać podatek zmuszony jest zwrócić się o jego zwrot do organu podatkowego, który dokona sprawdzenia zasadności jego żądania, tj. czy dysponuje on prawem do skorzystania z tej ulgi.

Przytoczone powyżej, przykładowe stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych poruszają w sporach z podatnikami wiele kwestii problematycznych na gruncie obecnej praktyki stosowania zwolnienia dywidendowego, odwołując się m.in. do wykładni literalnej omawianych przepisów, celu tzw. dyrektywy Parent-Subsidiary, orzecznictwa TSUE, procedury nadużycia prawa, czy w końcu specyfiki spółek holdingowych.

Aktualne jednak pozostaje pytanie, czy skoro zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, w przypadku wypłaty dywidendy nie przewiduje konieczności spełnienia wymogów rzeczywistego właściciela, to czy taki dodatkowy warunek może zostać dodany w regulacji przewidującej wyłącznie techniczny sposób poboru / zwrotu podatku?


Źródło:


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>