Członek zarządu może podpisać ze spółką umowę o usługi doradcze i rozliczać ją w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Eliza Skotnicka
Eliza Skotnicka Starszy Menedżer
kontakt

Członek zarządu spółki, w sytuacji gdy oprócz pełnienia swojego stanowiska w spółce na podstawie powołania, doradza jej na podstawie umowy o usługi doradcze, może rozliczać dochody z tego tytułu podatkiem dochodowym w ramach własnej działalności gospodarczej – potwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 1 czerwca 2020 r. (0112-KDWL.4011.5.2020.1.DK).

Wnioskodawcą w sprawie był wiceprezes zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wystąpił o wydanie interpretacji, bowiem spółka rozważała zawarcie z nim umowy o świadczenie usług doradczych, niezależnie od świadczenia przez niego na rzecz spółki usług wynikających ze stosunku powołania do zarządu. Wnioskodawca miałby pełnić funkcję członka zarządu odpłatnie, otrzymując stosowne wynagrodzenie tytułem powołania (w oparciu o uchwałę), a jednocześnie zamierzał rozpocząć świadczenie usług doradczych na rzecz spółki na podstawie umowy o współpracę wykonywanej w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej. Zakres obowiązków wynikających z umowy doradczej nie pokrywałby się z zakresem obowiązków wynikających z uchwały o powołaniu na członka zarządu i miałby dotyczyć usług doradczych w zakresie sprzedaży, działalności marketingowej i promocyjno-reklamowej.

Warunki, jakie powinna spełniać umowa na usługi doradcze zawarta z członkiem zarządu spółki

Wnioskodawca argumentował, że umowa o świadczenie usług doradczych nie obejmuje żadnych czynności zarządzania spółką lub dokonywania czynności o podobnym charakterze, na rzecz i w interesie tegoż przedsiębiorstwa. Wnioskodawca nie jest również upoważniony w ramach usług doradczych do podejmowania lub wydawania decyzji lub oświadczeń woli, które wiązałyby spółkę albo odnosiły bezpośredni skutek dla spółki. Ponadto wnioskodawca:

  • może świadczyć usługi w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej na rzecz innych podmiotów,
  • będzie ponosić odpowiedzialność wobec spółki oraz osób trzecich za rezultat czynności wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych,
  • nie będzie wykonywał umowy o świadczenie usług doradczych pod kierownictwem,
  • będzie ponosił ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Mając na uwadze powyższe, wnioskodawca uznał, że może zawrzeć dodatkową umowę ze spółką i rozliczać wynagrodzenie z niej otrzymane jako przychód otrzymany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, do której wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym (19%).

Istotna była również okoliczność, że opisane w złożonym wniosku usługi doradcze nie mogą zostać uznane za czynności wykonywane w ramach umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze. Istotą tych ostatnich jest bowiem zarządzanie przez zarządcę tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko. Umowa o świadczenie usług doradczych pozbawiona jest powyższych elementów charakterystycznych dla tego typu umów.

Organ podatkowy przyznał rację wnioskodawcy

Stanowisko wyrażone w omawianej interpretacji jest kontynuacją korzystnej dla podatników praktyki, zgodnie z którą członek zarządu spółki może otrzymywać od spółki wynagrodzenie na podstawie umowy współpracy i rozliczać je w ramach własnej działalności gospodarcze, niezależnie od wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu powołania. W analogicznych stanach faktycznych wydawane już były podobne interpretacje, chociażby wskazane przez wnioskodawcę w niniejszej sprawie: interpretacja indywidualna z dnia 09.12.2019 r. wydana za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o sygn. 0114-KDIP3-3.4011.483.2019.1.MJ, interpretacja indywidualna z dnia 10.05.2017 r. wydana za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o sygn. 0114-KDIP3 1.4011.47.2017.1.MJ oraz interpretacja indywidualna z dnia 04.01.2017 r. wydana za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o sygn. 1462-IPPB1.4511.1137.2016.1.KS1.

Kluczowe przy rozważaniu i wprowadzaniu takich struktur i sposobów wynagrodzenia jest zatem zadbanie o:

– faktyczne spełnianie definicji działalności gospodarczej w okresie świadczenia usług doradczych;

– rozdzielenie roli/funkcji i strumieni wynagrodzenia – świadczenie w ramach działalności gospodarczej usługi o charakterze zarządzania wyklucza skorzystanie z preferencyjnej liniowej stawki PIT;

– dokumentowanie na bieżąco wyświadczonych usług doradczych;

– dokonanie w odpowiednim czasie koniecznych rejestracji, wyboru stawki liniowej, wypełnianie obowiązków dotyczących księgowości, odprowadzania zaliczek i podatkowego rozliczenia rocznego, obowiązków w zakresie VAT, ZUS, etc.

– kwestie dot. tzw. ładu korporacyjnego – prace wyświadczone przez konsultanta powinny być odbierane i akceptowane przez/w imieniu innego członka zarządu niż tenże konsultant.

Trzeba także pamiętać, że korzystanie z liniowej stawki PIT wyklucza rozliczenie podatkowe z małżonkiem.

Niniejsza interpretacja potwierdza występującą w polskim ustawodawstwie swobodę umów i kładzie kłam pojawiającym się nierzadko uogólnieniom, zgodnie z którymi osoba będąca członkiem zarządu de facto może świadczyć na rzecz spółki jedynie usługi zarządcze. Okazuje się, że przy założeniu, że dokonano właściwego uregulowania funkcjonowania takiej dwoistej relacji (zarówno „na papierze”, jak i w rzeczywistości) nawet fiskus potwierdza możliwość preferencyjnego opodatkowania w takim przypadku.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>