CIT – przegląd projektowanych zmian

 

Projekt

Etap

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Projekt ma za zadanie realizację polityki tzw. „3P” w prawie podatkowym, czyli przejrzystości, prostoty i przyjazności systemu podatkowego.

W ramach przepisów ustawy o PIT przewidziano m.in.

 • exit tax
 • ulgę IP Box
 • odrębne zasady opodatkowania dochodów z walut wirtualnych
 • zmiany w podatku u źródła
 • zmiany w zakresie cen transferowych
 • wprowadzenie szczególnych rozwiązań dotyczących nabywania pakietów wierzytelności

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2019 r. 

Treść ustawy

Dz.U. z 2018 r. poz. 2193
Rządowy projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości

Projekt przewiduje wprowadzenie do przepisów statusu firmy inwestującej w najem nieruchomości (F.I.N.N.), na wzór funkcjonujących w UE podmiotów typu REIT.

 • Głównym przedmiotem działalności F.I.N.N. będzie wynajmowanie nieruchomości mieszkalnych.
 • Będą to mogły być tylko spółki akcyjne z kapitałem co najmniej 50 mln zł i z siedzibą lub zarządem na terenie Polski.
 • Firmy inwestujące w najem nieruchomości będą zwolnione z podatku CIT aż do momentu wypłaty swoim akcjonariuszom dywidendy z zysku pochodzącego z najmu. Po jej wypłacie będą musiały odprowadzić CIT w wysokości 8,5 proc.
 • Projekt wprowadza też 8,5 proc. stawkę podatku CIT od dochodów F.I.N.N. z tytułu najmu nieruchomości mieszkalnych.

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2019 r. 

Treść projektu

Po I czytaniu w Sejmie, Komisja Finansów Publicznych przedstawiła sprawozdanie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Projekt przewiduje m.in.

 • 9 proc. stawkę podatku CIT dla małych podatników
 • zmiany dotyczące rozliczania w kosztach podatkowych wydatków na korzystanie z samochodów osobowych dla celów działalności gospodarczej i prywatnych
 • zachęty do finansowania własnego (notional interest deduction – NID)
 • możliwość posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji podatkowej

Data wejście w życie: 1 stycznia 2019 r. 

Treść ustawy

Dz.U. z 2018 r. poz. 2159
Rządowy projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji kulturowych gier wideo oraz o zmianie innych ustaw

Projekt ustawy określa zasady, warunki oraz tryb przyznawania i rozliczania wsparcia finansowego produkcji kulturowych gier wideo dla producentów gier wideo w Polsce w postaci dedykowanej ulgi podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. W praktyce przedsiębiorcy podejmujący się produkcji kulturowych gier wideo, będą mieli możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych określonych w ustawie o PIT i CIT. Z preferencji będą mogli skorzystać twórcy gier, którzy spełnią tzw. test kulturowy.

Data wejście w życie: po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia 

Treść projektu

Opiniowanie projektu
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Projekt czasowo ogranicza, a nawet wyłącza stosowanie niektórych regulacji dotyczących podatku u źródła, wprowadzonych nowelizacją ustaw podatkowych. Najważniejsza zmiana dotyczy mającego wejść w życie od 1 stycznia 2019 r. obowiązku pobierania podatku u źródła według stawek ustawowych 19% lub 20% już przy wypłacie należności, a następnie występowania o jego zwrot. Chodzi o transakcje zawarte z tym samym podmiotem w jednym roku podatkowym, których wartość przekroczy 2 mln zł. Projektowane rozporządzenie odracza ten obowiązek do końca czerwca 2019 r. Istotne jest jednak to, że jeśli podatnik w trakcie tego okresu dokona płatności mogących podlegać podatkowi u źródła, będzie musiał je uwzględnić w limicie 2 mln zł przewidzianym dla płatności do tego samego odbiorcy w trakcie całego 2019 r. Podatnicy muszą jednak pamiętać, że nie zostali zwolnieni ze stosowania innych, nowych wymogów, takich jak: nowa definicja rzeczywistego właściciela, czy zachowanie należytej staranności przy określaniu czy odbiorca płatności jest uprawniony do skorzystania z ulgi w podatku u źródła. Te będą obowiązywały już od 1 stycznia 2019 r. Oznacza to, że organy skarbowe będą mogły weryfikować właściwe ich przestrzeganie także podczas półrocznego okresu odroczenia wejścia w życie zmian w zakresie poboru podatku u źródła.

Data wejście w życie: 1 stycznia 2019 r. 

Treść rozporządzenia

Dz.U. z 2018 r. poz. 2545

 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Treść rozporządzenia

 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 

Treść rozporządzenia

 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Treść rozporządzenia

 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Treść rozporządzenia

Dz.U. z 2018 r. poz. 2491

 

Dz.U. z 2018 r. poz. 2479

 

Dz.U. z 2018 r. poz. 2474

 

Dz.U. z 2018 r. poz. 2487

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>