Zamrożenie cen energii – od 1 stycznia 2019 r.

Czy nowe rozwiązania uchronią przedsiębiorców przed dalszym wzrostem cen energii?

Opublikowana 31 grudnia 2018 r. nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wzbudza wiele kontrowersji, zarówno ze względu na tempo, w jakim została przyjęta, jak i na rozwiązania w zakresie polityki cenowej dotyczącej energii elektrycznej. W związku z niejasnymi zapisami ustawy, nie każdy odbiorca energii może być pewien, jaką cenę zobaczy na rachunku w 2019 r. W niniejszym artykule przedstawimy Państwu najważniejsze, w naszej ocenie, aspekty związane z praktycznym wymiarem nowej ustawy.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym – główne założenia

Według Ministerstwa Energii, celem ustawy jest stabilizacja cen energii elektrycznej w 2019 r. i utrzymanie ich na poziomie z roku 2018. W związku z tym, ustawa wprowadza obniżenie podatku akcyzowego na energię elektryczną z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh, obniżenie stawek opłaty przejściowej dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej o 95%. W zakresie dystrybucji energii elektrycznej ustawa przewiduje nakaz określenia cen i stawek opłat brutto na 2019 r. w wysokości nie wyższej niż te, które były stosowane 31 grudnia 2018 r., uwzględniając zmniejszenie stawek opłaty przejściowej. Sprzedawcy energii są z kolei zobowiązani do określenia cen w wysokości nie wyższej niż ceny stosowane w dniu 30 czerwca 2018 r., uwzględniając nową stawkę podatku akcyzowego. Zarówno dystrybutorzy, jak i sprzedawcy energii są zobowiązani do uwzględnienia opisanych powyżej cen i stawek opłat w cennikach energii i taryfach dystrybucyjnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym – wątpliwości legislacyjne

Przepisy ustawy wprowadzają obowiązek obniżenia cen energii elektrycznej przez sprzedawców, którzy zawarli po 30 czerwca 2018 r. z odbiorcami końcowymi umowy sprzedaży energii z ceną wyższą niż wynikająca z ostatnio obowiązującej umowy (w przypadku przedłużenia umowy z obecnym dostawcą), albo z ceną wyższą niż wskazana w taryfie lub cenniku energii elektrycznej stosowanej 30 czerwca 2018 r. (w przypadku zmiany sprzedawcy). W takich sytuacjach, sprzedawcy są zobowiązani do zmiany warunków tych umów nie później niż do 1 kwietnia 2019 r., tak samo jak w przypadku cenników i taryf, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r. Natomiast zmiana warunków umowy następuje poprzez zmianę ceny energii na cenę nie wyższą niż wskazana w taryfie lub cenniku energii elektrycznej, a nie w ostatnio obowiązującej umowie.

Innymi słowy, jeżeli umowa zawarta ze sprzedawcą energii na 2019 r. jest mniej korzystna niż ta, która obowiązywała odbiorcę 30 czerwca 2018 r. powinna ona zostać zmieniona. Zmiana nie nastąpi jednak przez przywrócenie cen i opłat z poprzednio obowiązującej umowy – sprzedawca ma jedynie obowiązek zmiany ceny na nie wyższą niż ta zawarta w taryfie lub cenniku energii. W związku z tym, uzyskanie korzystniejszych cen i opłat może okazać się niemożliwe dla odbiorców, którzy indywidualnie negocjowali swoje umowy lub dla samorządów, które dokonują zakupu energii elektrycznej na przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Przedsiębiorstwa będą musiały ocenić swoją sytuację w oparciu o cennik swojego sprzedawcy na dzień 30 czerwca 2018 r., co może okazać się kłopotliwe, gdyż pomimo ustawowego obowiązku publikacji informacji o cenach sprzedaży paliw gazowych lub energii oraz warunkach ich stosowania przez sprzedawców energii dokonujących jej sprzedaży odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej, wielu z nich niestety nie posiada takich informacji na swoich stronach internetowych.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym – kto pokryje różnicę w cenie?

Koszt wyrównania cen i stawek do poziomu z 2018 r. pokryją środki z utworzonego w tym celu Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Spółki obrotu i spółki dystrybucyjne będą mogły wnioskować o wypłatę różnicy między ceną wskazaną w taryfie lub cenniku energii elektrycznej a średnioważoną ceną energii elektrycznej na rynku hurtowym, obliczoną zgodnie ze wzorem, który ma zostać określony w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy. Zarówno odbiorcy energii jak i przedsiębiorstwa energetyczne z niecierpliwością wyczekują publikacji tego aktu prawnego. Przedstawiciele branży energetycznej liczą, że wyjaśni ono niejasności interpretacyjne związane ze stosowaniem przepisów ustawy.

Niezależnie od powyższego, pojawiają się wątpliwości co do możliwości utrzymania systemu rekompensat, w kontekście ich zgodności z regulacjami UE dotyczącymi pomocy publicznej. Obecnie Ministerstwo Energii deklaruje, że ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości w zakresie objętym treścią artykułu, zapraszamy do kontaktu.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>