Archiwum kategorii: Prawo

W dniu 30 listopada 2011 r. rozporządzenie Komisji (UE) nr 1251/2011 zmieniające dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniło progi obowiązujące w zakresie procedur udzielania zamówień. Mając na uwadze powyższe w dniu 16 grudnia 2011 r. projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów: w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę […]


7 marca 2012 roku wejdzie w życie nowelizacja ustaw Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ordynacji Podatkowej. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2011 r., Nr 186, poz. 1100), zwana potocznie „ustawą o transparentności”, zakłada wprowadzenie metryki sprawy jako obowiązkowej części […]


Dnia 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw (dalej ustawa o utrzymaniu czystości). Jej celem jest m.in. ustanowienie jednolitych zasad finansowania odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, a także określenie nowych obowiązków nałożonych na gminy. Na podstawie […]


W minionych miesiącach w prasie pojawiały się liczne komentarze dotyczące zasadności, a także trybu wprowadzenia zmian do przepisów regulujących odpowiedzialność karną członków organów spółek handlowych. Po upływie pewnego czasu od chwili wejścia w życie wspomnianych przepisów, warto przyjrzeć się dokonanym zmianom pod kątem merytorycznym. Odpowiedzialność karna członków organów spółek handlowych za działanie na szkodę spółki […]