Archiwum kategorii: Prawo

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1665 ze późn. zm.) wykonawca może polegać na: wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub, zdolnościach finansowych innych podmiotów. niezależnie od charakteru prawnego łączących […]


Już za miesiąc (3 maja 2012 r.) wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego (ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 233, poz. 1381). Główną zmianą przewidzianą przez ustawę zmieniającą jest likwidacja postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych i poddanie tych spraw tym […]


Ministerstwo Gospodarki kończy prace nad projektem ustawy o korytarzach przesyłowych („Ustawa”). Jak można dowiedzieć się ze strony internetowej Rady Ministrów, głównym celem [Ustawy] jest stworzenie odpowiednich i stabilnych warunków dla realizacji celu publicznego w postaci budowania, utrzymania oraz modernizowania infrastruktury technicznej niezbędnej do zapewnienia nieprzerwanego dostarczania energii elektrycznej, gazów w tym dwutlenku węgla, ciepła, ropy […]


W dniu 22 grudnia 2011 roku Minister Gospodarki Waldemar Pawlak przedstawił opracowany pakiet nowych ustaw energetycznych (dalej: „Pakiet”) obejmujący: Nową ustawę Prawo energetyczne, Ustawę o odnawialnych źródłach energii, Ustawę Prawo gazowe. Przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki Pakiet ma stworzyć spójne ramy prawne dla sektora energetycznego, uwzględniając europejskie standardy. Ponadto, Pakiet wprowadza odrębne ustawy dla regulacji o […]