Archiwum kategorii: Prawo

7 marca 2012 roku wejdzie w życie nowelizacja ustaw Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ordynacji Podatkowej. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2011 r., Nr 186, poz. 1100), zwana potocznie „ustawą o transparentności”, zakłada wprowadzenie metryki sprawy jako obowiązkowej części […]


Dnia 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw (dalej ustawa o utrzymaniu czystości). Jej celem jest m.in. ustanowienie jednolitych zasad finansowania odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, a także określenie nowych obowiązków nałożonych na gminy. Na podstawie […]


W minionych miesiącach w prasie pojawiały się liczne komentarze dotyczące zasadności, a także trybu wprowadzenia zmian do przepisów regulujących odpowiedzialność karną członków organów spółek handlowych. Po upływie pewnego czasu od chwili wejścia w życie wspomnianych przepisów, warto przyjrzeć się dokonanym zmianom pod kątem merytorycznym. Odpowiedzialność karna członków organów spółek handlowych za działanie na szkodę spółki […]


Od dnia 1 stycznia 2012 r. polski obywatel prowadzący działalność gospodarczą za granicą będzie mógł założyć w Polsce oddział bez potrzeby rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Taką możliwość przewiduje ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 232, poz. 1378, tzw. „Ustawa deregulacyjna […]