Archiwum kategorii: Prawo

W Polsce od dawna toczy się dyskusja dotycząca możliwości stosowania przepisów Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Karta wraz z Traktatem z Lizbony uzyskała moc równą traktatom unijnym i jej postanowienia są wiążące dla państw członkowskich w zakresie, w jakim te stosują prawo UE. Wątpliwości co do zastosowania Karty w systemie prawa polskiego wynikają z podpisania […]


Zgodnie z art. 16a k.k.s. nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe , kto złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i w całości uiścił uszczuploną należność publicznoprawną. Przepis ten wydaje się jasny i ma częste zastosowanie w praktyce m.in. po kontroli podatkowej, gdy podatnik – zamiast wchodzić w […]


Stało się. 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Nowy Rok możemy w zasadzie pominąć, więc dziś de facto jest pierwszy dzień obowiązywania nowej ustawy. Ustawy, która mimo iż powszechnie krytykowana na etapie prac legislacyjnych oraz na późniejszych etapach wchodzi w życie bez […]


Od 1 stycznia 2012 r. będzie można rejestrować spółkę z o.o. przez Internet. Ustawą z 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011, Nr 92, poz. 531) ustawodawca wprowadził możliwość rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet. Nowe przepisy są częścią rządowego pakietu deregulacyjnego, który […]


W dniu 30 listopada 2011 r. rozporządzenie Komisji (UE) nr 1251/2011 zmieniające dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniło progi obowiązujące w zakresie procedur udzielania zamówień. Mając na uwadze powyższe w dniu 16 grudnia 2011 r. projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów: w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę […]