Archiwum kategorii: Prawo

W reakcji na uchwałę Sądu Najwyższego stwierdzającą niedopuszczalność wpisywania do KRS prokury łącznej niewłaściwej (czyli takiej, w której prokurent może podejmować czynności jedynie działając razem z członkiem zarządu), Ustawodawca znowelizował Kodeks cywilny, przesądzając o dopuszczalności tego rodzaju prokury. Prokura jest rodzajem pełnomocnictwa udzielonego przez spółkę handlową do podejmowania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem […]


30 września 2017 r. mija termin na przeprowadzenie pierwszego obowiązkowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa i złożenie wniosku o wydanie białych certyfikatów za inwestycje zrealizowane w okresie 01.01.2014 – 30.09.2016. 1 października 2016 r. weszła w życie nowa ustawa o efektywności energetycznej, która wprowadziła szereg zmian do systemu wydawania świadectw efektywności energetycznej (tzw. „białych certyfikatów”), jak również […]


17 marca 2017 r. zmienią się przepisy dotyczące zakresu obowiązkowych wezwań na akcje spółek publicznych. Zmiany te wprowadza nowelizacja ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Nowelizacja usuwa obowiązek ogłaszania tzw. małych wezwań na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych. Taka sytuacja zachodziła wówczas, gdy […]


W lutym do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Kodeksu pracy oraz innych ustaw. Proponowane zmiany zakładają – obok postulowanego ujednolicenia standardu identyfikacji płatnika składek poprzez wprowadzenie indywidualnych rachunków składkowych dla każdego płatnika – również nadanie ZUS daleko posuniętych uprawnień w zakresie ustalenia osoby płatnika składek. Przeciwdziałanie outsourcingowi pracowników Rząd poprzez proponowaną […]


12 lipca tego roku wejdzie w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Polska dołączy tym samym do szeregu krajów UE, które posiadają specyficzne regulacje dotyczące tego sektora, pomimo braku jednolitego unijnego prawa. Celem ustawy jest wyeliminowanie stosowania nieuczciwych praktyk handlowych z łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych. […]


Wbrew swojej nazwie „Konstytucja Biznesu” nie będzie jednym dokumentem.  Stworzy ją pakiet ustaw i aktów wykonawczych adresowanych do przedsiębiorców.  Najważniejszą ustawą tego pakietu jest, mająca zastąpić obecną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa – Prawo Przedsiębiorców, którą 14 lutego br. Ministerstwo Rozwoju skierowało do konsultacji publicznej. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu przepisy nowego Prawa Przedsiębiorców […]