Archiwum kategorii: Prawo

W czerwcu 2017 r. do Sejmu wpłynął prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma na celu ułatwienie pracownikom realizacji ich uprawnień pracowniczych. Rozwiązania zaproponowane w projekcie wzmocnią ochronę pracowników, bez nakładania dodatkowych obowiązków lub kosztów na pracodawców. Projekt skupia się przede wszystkim na dookreśleniu lub zmianie przepisów związanych […]


28 kwietnia 2017 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (Prezes (UZP) i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) wystosowali wspólny komunikat dotyczący weryfikacji zatrudniania przez wykonawców pracowników na umowę o pracę w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych. Art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych (obowiązującego od lipca 2016 r.) nałożył na zamawiających obowiązek określenia w […]


23 marca 2017 r. Komisja Europejska opublikowała plan działań w sprawie detalicznych usług finansowych („Consumer financial services action plan”), którego głównym celem ma być zwiększenie zaufania konsumentów do usług finansowych i wzmocnienie ich pozycji na rynku, a także ograniczenie przeszkód prawnych i regulacyjnych mających wpływ na działalność przedsiębiorstw świadczących usługi finansowe transgranicznie. Środkiem służącym realizacji […]


W reakcji na uchwałę Sądu Najwyższego stwierdzającą niedopuszczalność wpisywania do KRS prokury łącznej niewłaściwej (czyli takiej, w której prokurent może podejmować czynności jedynie działając razem z członkiem zarządu), Ustawodawca znowelizował Kodeks cywilny, przesądzając o dopuszczalności tego rodzaju prokury. Prokura jest rodzajem pełnomocnictwa udzielonego przez spółkę handlową do podejmowania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem […]


30 września 2017 r. mija termin na przeprowadzenie pierwszego obowiązkowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa i złożenie wniosku o wydanie białych certyfikatów za inwestycje zrealizowane w okresie 01.01.2014 – 30.09.2016. 1 października 2016 r. weszła w życie nowa ustawa o efektywności energetycznej, która wprowadziła szereg zmian do systemu wydawania świadectw efektywności energetycznej (tzw. „białych certyfikatów”), jak również […]


17 marca 2017 r. zmienią się przepisy dotyczące zakresu obowiązkowych wezwań na akcje spółek publicznych. Zmiany te wprowadza nowelizacja ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Nowelizacja usuwa obowiązek ogłaszania tzw. małych wezwań na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych. Taka sytuacja zachodziła wówczas, gdy […]