Podatki: Prasa

W sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2018 r. MF wskazało, że należności z tytułu niezapłaconego VAT na koniec ubiegłego roku wyniosły 49,3 mld zł i były o 2,7 mld zł większe niż rok wcześniej. Jednocześnie w pierwszych czterech miesiącach tego roku fiskus oddał podatnikom prawie 39 mld zł VAT. Zdaniem resortu za większość tych zaległości […]


W dniu 10 czerwca 2019 r. odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w celu rozpatrzenia informacji o działalności sądów administracyjnych w 2018 r. Z zaprezentowanych danych wynika, że do NSA w ubiegłym roku trafiło prawie 2,5 tys. więcej skarg kasacyjnych (nie tylko podatkowych). Jednocześnie NSA rozpoznał prawie 300 spraw mniej niż […]


Komisja UE przekazała Polsce uzasadnioną opinię w sprawie zwrotu zapłaconej akcyzy od alkoholu wykorzystywanego w produktach leczniczych importerom alkoholu niespełniającym obecnych warunków. Zdaniem KE polskie przepisy są w tym zakresie zbyt restrykcyjne w porównaniu do unijnej dyrektywy 92/83. Jeśli w ciągu dwóch najbliższych miesięcy Polska nie zmieni obecnych przepisów, to Komisja złoży skargę do Trybunału […]


Ministerstwo Finansów przedstawiło „PB” dane dotyczące funkcjonowania systemu podzielonej płatności VAT w okresie od 1 lipca 2018 r. do końca marca 2019 r. Wynika z nich, że w ciągu trzech kwartałów w systemie split payment 400 tys. firm dokonało ok. 12 mln transakcji, a łączna wartość podatku VAT w nim zapłaconego wyniosła ponad 46 mld […]


Prezydent podpisał ustawę znoszącą limit 30-krotności podstawy wpłat na PPK. Ustawa rozszerza też katalog osób zatrudnionych o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński. Ustawa wprowadza ponadto maksymalny limit wpłat i dopłat możliwych do dokonania na wszystkie rachunki PPK uczestnika programu. Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 

Od 1 października 2018 r. roczne raporty można sporządzać tylko elektronicznie i podpisywać je za pomocą e-PUAP lub płatnego podpisu kwalifikowanego. Tak podpisywane sprawozdania po zatwierdzeniu składa się do eKRS. Okazuje się jednak, że elektroniczny rejestr sądowy nie odrzuca sprawozdań finansowych sygnowanych komercyjnym podpisem, który nie jest kwalifikowany. Eksperci wskazują, że użycie niewłaściwego podpisu jest […]