Podatki: Prasa

Resort finansów skierował do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzający zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia. Zwolnione z podatku będą przychody m.in. ze stosunku pracy oraz przychody z umów zlecenia do wysokości […]


 

Dyrektor KIS wydaje pierwsze korzystne dla podatników interpretacje w sprawie paliwa do służbowych aut używanych przez pracowników prywatnie. Na ich podstawie firmy nie muszą już doliczać do przychodu pracownika wartości zużytej przez niego prywatnie i sfinansowanej przez pracodawcę benzyny. Pozytywne interpretacje otrzymują jednak tylko ci, którzy wygrali z fiskusem w sądzie (np. interpretacja nr IPPB2/4511-211/15/19-3/S/JG1).


Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych i innych ustaw, który zakłada że od początku 2021 r. akcje posiadane przez akcjonariuszy spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych zostaną przymusowo zdematerializowane i trafią do specjalnego rejestru. Krajowa Administracja Skarbowa będzie mogła wymieniać informacjami gromadzonymi w takich rejestrach z innymi państwami. Wykorzysta je także do zapobiegania przestępstwom gospodarczym.


Rada Ministrów przyjęła propozycję Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Tym samym proponuje Radzie Dialogu Społecznego, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wynosiło 2 450 zł, a minimalna stawka godzinowa – 16 zł. Teraz projekt musi zaopiniować strona […]


Resort finansów poinformował, że rozpoczyna konsultacje podatkowe w sprawie opodatkowania VAT transakcji w zakresie leasingu zwrotnego. Konsultacje mają na celu zebranie opinii strony społecznej co do kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby uznać, że transakcja w zakresie leasingu zwrotnego powinna być traktowana jako jedna kompleksowa usługa finansowa lub też dwie odrębne transakcje Uwagi dotyczące konsultacji […]


Usługi cateringu czy usługi hotelowe na rzecz hiszpańskiego kontyngentu, odbywającego ćwiczenia w Polsce, korzystają z zerowej stawki VAT – tak wynika z wyroku NSA o sygn. akt I FSK 742/17.  Sąd nie zgodził się z fiskusem, który uznał, iż w przypadku ćwiczeń wojskowych polegających na przyjeździe do Polski, a następnie wyjeździe, nie ma możliwości zastosowania […]