Podatki: Prasa

„Jeżeli wpłata nastąpi na mikrorachunek podatkowy podatnika, a powinna trafić na rachunek urzędu skarbowego, to zostanie przez urząd przerachowana na właściwe konto. Dotyczy to również wpłat należności wynikających z mandatów karnych. Jeżeli podatnik uiści kwotę mandatu na swój mikrorachunek, to urząd przeksięguje ją na właściwe konto, ale nie stanie się to automatycznie.” – mówi Arkadiusz […]


Płatnicy, którzy pierwotnie sporządzili informację PIT-11 dla pracowników poniżej 26. roku życia, zgodnie ze stanowiskiem MF, ale sprzecznie z wykładnią KIS, muszą ponownie ją korygować. Najpierw korygowali ją na żądanie organów skarbowych. Okazuje się jednak, że opublikowana w ubiegłym tygodniu instrukcja MF potwierdza stanowisko pracodawców co do tego, że jeżeli płatnik nie stosował zwolnienia w […]


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził, że organ ma obowiązek zapoznania podatnika z dowodami pochodzącymi z innych powiązanych postępowań podatkowych, na podstawie których zamierza wydać decyzję. Podatnik ma prawo uzyskać do nich dostęp (wyroki o sygn. akt III SA/Wa 433/19 oraz III SA/Wa 434/19). Sprawy dotyczyły przedsiębiorców, którzy zostali uwikłani w tzw. „karuzele VAT”.


Jeżeli pracodawca odprowadzi składki na PPK w ustawowym terminie (czyli do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została obliczona), to odliczy je od przychodów w miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie pracownika. Tak wynika z odpowiedzi udzielonej na pytanie DGP przez Ministerstwo Finansów.


Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że do skorzystania z 50-proc. kosztów konieczne jest, by istniał utwór, do którego prawa muszą przejść na pracodawcę, za co musi być wyodrębnione wynagrodzenie. To wyodrębnienie strony muszą określić – można to zrobić np. w umowie o pracę, w innych dokumentach, a nawet ustnie. Takim dowodem nie jest jednak ewidencja czasu […]


Dyrektor KIS zmienił dotychczasowe stanowisko i uznał, że skoro sprzedawca towarów i usług nie ponosi straty na zbyciu wierzytelności własnej (rozpoznanej wcześniej jako przychód należny), to nie może odliczyć żadnych innych wydatków związanych z tym zbyciem (interpretacja nr 0113-KDIPT2-1.4011.430.2019.2.AP). Taka interpretacja jest niekorzystna dla podatników zbywających wierzytelności własne „bez straty”.