Archiwum kategorii: Komentarze

Od 1 września instytucje finansowe będą występowały do klientów z żądaniem złożenia pisemnej deklaracji o tym, jakich krajów są rezydentami. Dokument ten zostanie opatrzony klauzulą o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


Niemiecki podatek z tytułu nabycia nieruchomości nie jest kosztem bezpośrednio związanym z nabyciem udziałów w spółce, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT – tak wynika z uzasadnienia wyroku Naczelnego Sąd Administracyjnego  z dnia 5 lipca 2019 r. (sygn. akt II FSK 2535/17).


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny już w tym roku nabór w ramach tzw. „Szybkiej Ścieżki”. Tym razem budżet przeznaczony do rozdystrybuowania to aż  1 100 mln PLN. O dotację mogą ubiegać się przedsiębiorcy zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorstw, realizujący projekty poza województwem mazowieckim.


Do 25 października br. najwięksi pracodawcy muszą podpisać umowy z instytucją finansową o zarządzanie PPK. Dokonując wyboru jednej z nich powinni w szczególności wziąć pod uwagę kryteria wskazane przez ustawodawcę. Jednym z nich jest najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych. Czy Ty wziąłeś pod uwagę to kryterium?