Polska branża finansowa przygotowana na Brexit?

Ustawodawca uchwalił ustawę mającą na celu zaadresowanie konsekwencji tzw. „twardego wyjścia” Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej dla podmiotów z branży finansowej. Ustawa ma wejść w życie w dniu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii.

Twardy Brexit nie przewiduje zawarcia unijnej umowy regulującej stosunki pomiędzy państwami członkowskimi a Zjednoczonym Królestwem, co zobowiązuje krajowego ustawodawcę do wprowadzenia przepisów adresujących problematyczne kwestie na poziomie krajowym. Polski ustawodawca postanowił zabezpieczyć interesy polskich klientów w zakresie działalności prowadzonej przez brytyjskie instytucje finansowe na terytorium RP, wprowadzając mechanizmy pozwalające na płynne przejście z jednolitego paszportu europejskiego na zezwolenia wydawane lokalnie.

Uchwalona ustawa obejmuje swym zakresem działalność niektórych instytucji finansowych, takich jak: banki, instytucje płatnicze, firmy ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, fundusze inwestycyjne. W ramach niniejszego artykułu przedstawiamy skutki ww. ustawy dla maklerów , tj. zagranicznych firm inwestycyjnych, których działalność skupia się na międzynarodowym obrocie instrumentami finansowymi.

Firmy maklerskie

Podmioty z branży maklerskiej, które przed wejściem w życie ustawy były zagranicznymi firmami inwestycyjnymi z siedzibą, centralą lub miejscem zamieszkania na terytorium Wielkiej Brytanii będą mogły kontynuować wykonywanie zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy umów w zakresie czynności stanowiących działalność maklerską, do dnia

  • wygaśnięcia tych umów,
  • uzyskania zezwolenia jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Warto nadmienić, iż w wyżej wymienionych przypadkach podmiot nie może zawierać nowych umów o świadczenie usług maklerskich oraz przedłużać zawartych umów na świadczenie usług maklerskich.

Ustawa uwzględnia również zagraniczne firmy inwestycyjne korzystające z bezpośredniego dostępu elektronicznego do systemów obrotu instrumentami finansowymi, co w efekcie zapewnia im możliwość kontynuowania działalności do dnia uzyskania odpowiedniego zezwolenia, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Konsekwencje dla maklerów z Wielkiej Brytanii

Twardy Brexit wiąże się z brakiem umów mających na celu regulacje stosunków prawnych pomiędzy państwami Unii Europejskiej a Wielką Brytanią. Po wystąpieniu z Unii zarejestrowane w wielkiej Brytanii podmioty zajmujące się działalnością maklerską będą zagranicznymi osobami prawnymi państwa trzeciego. Tym samym, tego rodzaju działalność na terytorium RP będzie wymagała zezwolenia od Komisji Nadzoru Finansowego.

Kolejną konsekwencją Brexitu, może być brak możliwości skorzystania z dotychczas przysługującego zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ brytyjskie podmioty nie będą już spełniały definicji zagranicznej firmy inwestycyjnej zawartej w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.

Wpływ ustawy na sytuację polskich klientów brytyjskich instytucji

Ustawodawca wprowadzając przepisy komentowanej ustawy kierował się przede wszystkim dobrem polskich klientów brytyjskich instytucji. Zmiany wprowadzają okres przejściowy, który pozwoli na spełnienie obowiązków rejestracyjnych w terminie do 12 miesięcy od wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

Warto nadmienić, że w przeciwieństwie do obowiązku rejestracyjnego, nie zostało wprost wprowadzone analogiczne rozwiązanie pozwalające na korzystanie ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z nadchodzącymi zmianami, przedsiębiorcy, którzy część swojej działalności maklerskiej wykonują z wykorzystaniem podmiotów z siedzibą w UK, powinni rozważyć dokonanie przeglądu dotychczasowych rozliczeń w celu odpowiedniego przygotowania się do Brexitu.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>