Prezes URE egzekwuje nowe obowiązki związane z wytwarzaniem, dystrybucją obrotem oraz przywozem paliw ciekłych

40 proc. firm nie złożyło w terminie sprawozdania o rodzajach i ilości paliw ciekłych przekraczających granicę

Nowelizacja Prawa energetycznego nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych, koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą i podmioty przywożące nowy obowiązek sprawozdawczy. Do 20 sierpnia 2017 r. firmy te miały czas na złożenie w Urzędzie Regulacji Energetyki, Agencji Rezerw Materiałowych, Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Energii informacji o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu. Aż 40% z nich nie złożyło wymaganych informacji w terminie – podaje URE.

Sprawozdanie, zgodnie z art. 43 ust. 1 prawa energetycznego, ma być składane w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy. Przepisy przejściowe ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, będącej częścią tzw. pakietu paliwowego, przewidują w art. 29, że przedsiębiorstwa energetyczne rozpoczynają realizację obowiązków, za miesiąc następujący po miesiącu, w którym wejdzie w życie rozporządzenie określające wzór sprawozdania. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu (Dz. U. poz. 1011) weszło w życie z dniem 1 czerwca 2017 r., co oznacza, że po raz pierwszy spółki zobowiązane powinny wykonać ten obowiązek za miesiąc lipiec – w terminie do 20 sierpnia 2017 r.

Urząd Regulacji Energetyki potwierdził, że aż 40% zobowiązanych przedsiębiorstw nie dotrzymało terminu na złożenie sprawozdania. W stosunku do nich wystosowane zostały zawiadomienia o wszczęciu postępowań administracyjnych w sprawie wymierzenia kar pieniężnych. Uchybienie temu obowiązkowi sprawozdawczemu grozi karą 10 000 zł, ale nie więcej niż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Jeżeli kara pieniężna związana jest z działalnością prowadzoną na podstawie koncesji, jej wysokość nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tak znacznej skali uchybień wydaje się brak wiedzy po stronie przedsiębiorców o wejściu rozporządzenia w życie. Większość spółek wpisanych do rejestru podmiotów przywożących zużywa paliwa ciekłe na własne potrzeby, często w małych ilościach i nie posiada wyspecjalizowanych jednostek wewnętrznych monitorujących aktualizację przepisów z zakresu Prawa energetycznego.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>