Bezprecedensowe zmiany w zakresie podatku u źródła

Marcin Opiłowski
Marcin Opiłowski Associate Partner
kontakt
Michał Koper
Michał Koper Starszy Menedżer
kontakt

Planowana nowelizacja może znacząco wpłynąć na obowiązki polskich podmiotów dokonujących płatności za granicę.

Ministerstwo Finansów opublikowało 24 sierpnia 2018 r. projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych i Ordynacji podatkowej. Jedna z najistotniejszych zmian dotyczy zasad pobierania podatku u źródła i stosowania obniżonych stawek lub zwolnień w związku z wypłatą dywidend, odsetek, należności licencyjnych oraz płatnościami za niektóre usługi.

Bezprecedensowe rozwiązania

Projekt wprowadza w tym zakresie rozwiązania bez precedensu w polskim systemie podatkowym:

 1. Zastąpienie obecnej metody bezpośredniego stosowania zwolnienia lub obniżonych stawek podatku u źródła (jeśli płatnik uzna, że warunki do zastosowania preferencji są spełnione) metodą polegającą na konieczności zapłaty podatku oraz występowania o jego zwrot
 2. Związany z powyższym obowiązek stosowania podstawowych stawek podatku u źródła (19% lub 20%) zamiast stawek traktatowych (wynikających z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) lub zwolnień, o ile nie zostaną podjęte dodatkowe środki:
 • złożenie przez płatnika oświadczenia potwierdzającego zasadność zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku
 • uzyskanie opinii organu podatkowego o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych na rzecz podatnika należności

Zgodnie z projektem, zasady poboru podatku u źródła będą zależeć od tego, czy suma wypłaconych przez płatnika w trakcie roku podatkowego do danego podatnika dywidend, odsetek, należności licencyjnych, opłat za niektóre usługi i innych należności, które mogą podlegać podatkowi u źródła, przekroczy 2 mln zł.

Zmieniona zostanie też definicja „rzeczywistego właściciela”, która będzie zawierała specyficzne warunki, w tym np. dotyczący prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej.

Płatności nie przekraczające 2 mln zł rocznie

Jeśli roczna kwota kwalifikowanych płatności na rzecz jednego podatnika nie przekracza 2 mln zł, warunki niezbędne do zastosowania stawki traktatowej lub zwolnienia nie ulegną zasadniczej zmianie (z zastrzeżeniem nowej definicji rzeczywistego właściciela). Proponowane przepisy będą wprost wskazywać, iż przy weryfikacji zastosowania obniżonej stawki albo zwolnienia z podatku, płatnik jest zobowiązany do dochowania należytej staranności.

Płatności powyżej 2 mln zł rocznie

Jeśli roczna kwota kwalifikowanych płatności na rzecz jednego podatnika przekracza 2 mln zł, płatnik będzie zobowiązany do pobrania podatku u źródła według nowych zasad od kwoty przekraczającej 2 mln zł. Podatek powinien w takim wypadku zostać pobrany według podstawowych stawek wynikających z ustawy (19% dla dywidend oraz 20% dla odsetek, należności licencyjnych i płatności za niektóre usługi). W takim przypadku wynikająca z traktatu obniżona stawka lub zwolnienie, a także zwolnienie wynikające z polskich przepisów będących implementacją dyrektyw unijnych, nie znajdą zastosowania.

Planowane są dwa wyjątki od obowiązkowego poboru podatku według standardowych stawek:

 1. oświadczenie płatnika potwierdzające zasadność zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów prawa podatkowego
 2. uzyskanie opinii organu podatkowego o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych na rzecz podatnika należności

Oświadczenie płatnika

Płatnik będzie mógł zastosować stawkę traktatową lub zwolnienie z podatku u źródła wynikające z implementacji do polskich przepisów dyrektyw unijnych, jeśli nie później niż w dniu dokonania wypłaty podlegającej podatkowi u źródła, płatnik złoży za pomocą środków komunikacji elektronicznej oświadczenie, w którym potwierdza, że:

 1. płatnik posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego potwierdzające zasadność zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku
 2. po przeprowadzeniu weryfikacji warunków zastosowania obniżonej stawki lub zwolnienia płatnik nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania obniżonej stawki lub zwolnienia; potwierdzenie odnosić się będzie w szczególności do spełnienia nowej definicji rzeczywistego właściciela oraz prowadzenia przez odbiorcę rzeczywistej działalności gospodarczej z wykorzystaniem niezbędnego zaplecza i substancji biznesowej, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o CIT.

Oświadczenie powinno zostać złożone przez kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a podanie w nim nieprawdziwych informacji będzie wiązać się z konsekwencjami w zakresie odpowiedzialności karno-skarbowej.

Opinia wydawana przez urząd skarbowy

Zwolnienie z podatku u źródła dla dywidend, odsetek i należności licencyjnych w oparciu o krajowe przepisy może również znaleźć zastosowanie w oparciu o opinie o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, wydawaną przez organ podatkowy na wniosek zainteresowanego. Zakres informacji i dokumentów, które powinny być składane wraz z wnioskiem zostaną określone w drodze rozporządzenia.

Opinia nie zostanie wydana w przypadku istnienia „uzasadnionego przypuszczenia”, że generalna klauzula o unikaniu opodatkowania lub klauzule szczegółowe mogą znaleźć zastosowanie w rozpatrywanym przypadku, lub zagraniczny odbiorca nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej w kraju swojej siedziby.

Organ ma 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku na wydanie opinii i jest ona ważna przez 3 lata. Opinia utraci ważność wcześniej, jeśli nastąpi zmiana stanu faktycznego powodująca, iż określone warunki nie są spełnione.

Mechanizm płatności i zwrotu podatku

Jeśli żaden ze wskazanych wyżej wyjątków nie znajdzie zastosowania (oświadczenie płatnika lub opinia organu podatkowego), podatek u źródła będzie musiał zostać pobrany i wpłacony według stawki podstawowej. W takim przypadku, jeśli warunki do zastosowania zwolnienia są spełnione, z wnioskiem o zwrot podatku może wystąpić podatnik lub płatnik (jeśli na nim spoczywał ciężar ekonomiczny zapłaty podatku).

Do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć określoną w projektowanych przepisach dokumentację, zawierającą m.in.:

 • certyfikat rezydencji podatnika
 • dokumentację dotyczącą przelewów bankowych lub inne dokumenty wskazujące na sposób przekazania należności, z którą wiązała się zapłata podatku
 • dokumentację dotyczącą zobowiązania do wypłaty należności
 • oświadczenie podatnika o spełnieniu określonych warunków niezbędnych do zwolnienia
 • oświadczenie wnioskodawcy z uzasadnieniem, że w związku z przedmiotową płatnością na podatniku ciąży obowiązek podatkowy oraz, że jest on rzeczywistym właścicielem tej płatności
 • oświadczenie wnioskodawcy z uzasadnieniem, że podatnik prowadzi rzeczywistą działalności gospodarczą, z którą wiąże się uzyskany przychód

Jeżeli wniosek o zwrot podatku nie budzi wątpliwości, organ dokona zwrotu bez wydania decyzji w terminie 6 miesięcy. Okres może podlegać wydłużeniu, jeśli weryfikacja zasadności zwrotu nie będzie możliwa w tym terminie.

Zmiana zasad poboru podatku u źródła bez wątpienia wpłynie na sytuację polskich podmiotów dokonujących płatności za granicę. W związku z tym warto jak najszybciej dokonać oceny wpływu zmian na rozliczenia podatkowe, płynność i koszty finansowania, oraz podjąć odpowiednie kroki, aby przygotować się na zmiany.

Zapraszamy również do przeczytania szeregu wpisów na blogu w ostatnich dniach szczegółowo analizujących projekt nowelizacji, exit tax i IP Box.

Chcesz wiedzieć więcej na temat planowanych zmian w zasadach rozliczania podatku u źródła? Zapraszamy do obejrzenia Webcastu „Zmiany w podatku u źródła od płatności za granicę – nowe wymogi od 2019 r.”

Rejestracja


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>