„Badania na rynek” dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)

27 kwietnia 2016 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) „Badania na rynek”. Konkurs, który adresowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, stanowi doskonałą okazję na sfinansowanie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w formie dotacji z Funduszy UE.

Budżet konkursu to 1 miliard PLN!

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 10 mln PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 50 mln EUR – na część inwestycyjną
 • 1 mln PLN – na część doradczą
 • 1 mln PLN  na część badawczą

Intensywność wsparcia:

 • do 70% kosztów kwalifikowalnych na część inwestycyjną
 • do 50% kosztów kwalifikowanych na część doradczą
 • do 45% kosztów kwalifikowanych na eksperymentalne prace rozwojowe

Maksymalna wartość dofinansowania:

 • 20 mln PLN – na część inwestycyjną
 • 500 tys. PLN – na część doradczą
 • 450 tys. PLN – na część badawczą

Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć koszty:

 • nabycia praw użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, nabycie robót i materiałów budowalnych, rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (do 20% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 5 mln PLN)
 • nabycia praw użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia praw własności nieruchomości, rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (do 10% kosztów kwalifikowalnych)
 • nabycia albo wytworzenia środków trwałych
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
 • rat spłaty kapitału środków trwałych

Kluczowe kwestie:

 • projekt dotyczy innowacji produktowej na skalę co najmniej polskiego rynku
 • projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R chronionych patentem lub zgłoszonych do ochrony patentowej lub dotyczących zgłoszonego wzoru użytkowego
 • projekt dotyczy inwestycji początkowej związanej z założeniem nowego zakładu lub związanej z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie

Planowany termin naboru wniosków o dofinansowanie: 1 czerwca – 31 sierpnia 2016 r.

Dowiedz się więcej o dotacjach

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>