Katarzyna Tomalak

Katarzyna Tomalak

Stanowisko: Associate Partner
Katarzyna Tomalak zajmuje stanowisko Associate Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w Zespole People Advisory Services. Dołączyła do zespołu EY w 2005. Pracuje w biurze we Wrocławiu. Katarzyna doradza w sprawach podatkowych – w szczególności w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się doradztwem związanym z oddelegowaniem pracowników za granicę. Bierze udział w opracowaniu i wdrażaniu efektywnych systemów wynagradzania dla pracowników, menedżerów oraz osób oddelegowanych do pracy za granicą. Opracowuje strategie HR oraz organizuje przeglądy podatkowe oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych. Jest absolwentką Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (kierunek Stosunki Międzynarodowe) oraz licencjonowanym doradcą podatkowym.

Lista wpisów tego autora

1 września 2019 r. wejdzie w życie część nowelizacji przepisów o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami. Od tego dnia instytucje finansowe będą występowały do klientów z żądaniem złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej. Dokument ten zostanie opatrzony klauzulą o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


Ostatnie wyroki dotyczące kwestii rozliczania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, również te które zapadły na bazie znowelizowanych przepisów pokazują podobny kierunek interpretacji przepisów – weryfikują tym samym rozbieżne podejście prezentowane przez MF w interpretacjach indywidualnych.


Jeśli proponowane przez rząd zmiany wejdą w życie, podwyższą koszty zatrudnienia osób o najwyższych zarobkach. Rząd zaproponował zniesienie limitów na podstawę wymiaru składki emertytalnej i rentowej. 31 października wpłynął do Sejmu projekt zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw, który jest już po pierwszym czytaniu. Obecnie osoby z rocznym wynagrodzeniem brutto wyższym […]