Bartosz Czerwiński

Bartosz Czerwiński

Stanowisko: Adwokat / Menedżer
Bartosz Czerwiński jest adwokatem i menedżerem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Z EY współpracuje od 2009 r. Posiada doświadczenie zawodowe w reprezentacji podatników w sporach z władzami podatkowymi – w czasie kontroli podatkowych, w postępowaniach podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi. Bartosz uczestniczył w szeregu kompleksowych projektów dla międzynarodowych grup kapitałowych, organizacji pożytku publicznego oraz podmiotów z branży energetycznej, w tym dla podatkowych grup kapitałowych. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołę Prawa Brytyjskiego i Europejskiego organizowaną przez Uniwersytet Cambridge oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Lista wpisów tego autora

Podatnik nie może być obciążony negatywnymi skutkami podatkowymi, zarówno w zakresie należności głównej, jak i odsetek od zaległości podatkowych, w sytuacji kiedy organ podatkowy kilkakrotnie potwierdzał prawidłowość rozliczeń VAT, by następnie zmieniając interpretację przepisów obciążyć go konsekwencjami tej zmiany.


Przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej przyznają organom skarbowym możliwość prowadzenia tzw. twardej kontroli podatkowej w nieograniczonym wymiarze czasowym. Zgodnie z ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), kontrola celno-skarbowa powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej wszczęcia. Organy podatkowe są jednak uprawnione do dalszego wielokrotnego przedłużania […]


Niezależnie od toczących się dyskusji nad wprowadzeniem generalnej klauzuli obejścia prawa podatkowego do Ordynacji podatkowej, z inicjatywy Ministra Finansów trwają również prace nad wprowadzeniem do polskiego prawa podatkowego szczegółowych klauzul obejścia prawa podatkowego. Żeby nie sięgać daleko, Rada Ministrów w dniu 21 lipca 2015 r. skierowała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku […]


Zgodnie ze zgłoszonym przez Ministerstwo Finansów projektem zmiany Ordynacji podatkowej, będącym wciąż przedmiotem rozpatrywania Rady Ministrów, strony postępowania podatkowego mają być obciążone kosztami tłumaczenia na język polski przedkładanej dokumentacji. Dziś obowiązek przedstawienia odpowiednich tłumaczeń występuje jedynie w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli podatkowej. Niemniej jednak, podatnicy są wzywani do przedstawienia tłumaczeń także poza kontrolą podatkową. […]


Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do NSA o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie czy sąd administracyjny orzekając w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego jest zobowiązany stosować zasadę zakazu rozstrzygania na niekorzyść skarżącego, wyrażoną w art. 134 §2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (PPSA). Zagadnienie to ma daleko idącą doniosłość […]