Zmiany w prawie pracy w 2017 roku

Zobacz, jakie zmiany w prawie pracy wchodzą w życie w 2017 roku.

Lp. Zmiana Akt prawny Opis
1 Podwyższenie progów dotyczących obowiązków tworzenia regulaminów wewnętrznych Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców Podwyższenie progu, od którego wymagane jest wprowadzenie regulaminu pracy oraz ustalenie warunków wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania, z 20 do 50 pracowników. Szczególna sytuacja dotyczy pracodawców, u których działa zakładowa organizacja związkowa. Na wniosek takiej organizacji, pracodawca zatrudniający od 20 do 49 pracowników będzie miał obowiązek utworzenia regulaminu pracy lub regulaminu wynagradzania.
2 Podwyższenie progów dotyczących obowiązku ustanowienia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami tego funduszu Podwyższenie progu, od którego wymagane jest ustanowienie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i wprowadzenie regulaminu gospodarowania środkami tego funduszu, z 20 do 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Szczególna sytuacja dotyczy pracodawców, u których działa zakładowa organizacja związkowa. Na wniosek takiej organizacji, pracodawca zatrudniający od 20 do 49 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty będzie miał obowiązek ustanowienia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami tego funduszu.
3 Wydłużenie terminów na skorzystanie z niektórych środków ochrony prawnej przez pracownika Wydłużenie terminu na wniesienie: odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania oraz żądania nawiązania umowy o pracę do 21 dni odpowiednio od: dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę, od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę oraz od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.
4 Sankcja nieważności dla umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej zawartej bez zachowania formy pisemnej Potwierdzenie sankcji nieważności dla umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej zawartej bez zachowania formy pisemnej (uprzednio istnienie takiej sankcji przyjął Sąd Najwyższy w uchwale podjętej przez pełny skład Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 kwietnia 1988 r. o sygn. akt III PZP 62/87).
5 Zmiany w regulacjach dotyczących świadectwa pracy Zobowiązanie pracodawcy do niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy, jeżeli nie zamierza go zatrudnić w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia. W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Ponadto, wprowadzone zostało nowe rozporządzenie dotyczące szczegółowej treści świadectwa pracy.
6 Podwyższenie minimalnej stawki wynagrodzenia za pracę Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. Podwyższenie minimalnego wynagrodzenie za pracę w 2017 r. do 2.000,00 zł brutto.
7 Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców i świadczących usługi Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw Wprowadzenie obowiązku wypłaty minimalnego wynagrodzenia za wykonywane zlecenie lub świadczone usługi zleceniobiorcom lub osobom fizycznym świadczącym usługi. W przypadku umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej, wynikającej z przepisów. W 2017 r. stawka ta wynosi 13 zł. Dodatkowo, w umowie należy określić sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. W przypadku umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług zawartych na okres dłuższy niż jeden miesiąc, wynagrodzenie powinno być wypłacane przynajmniej raz w miesiącu.
8 Zrównanie minimalnego wynagrodzenia dla pracowników w pierwszym roku pracy ze standardowym minimalnym wynagrodzeniem Zniesienie możliwość wypłacania pracownikowi w pierwszym roku jego pracy obniżonego wynagrodzenia minimalnego stanowiącego 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
9 Wyłączenie dodatku za pracę w nocy z minimalnego wynagrodzenia Wyłączenie dodatku za pracę w porze nocnej z obliczania minimalnego wynagrodzenia za pracę.
10 Obniżenie wieku emerytalnego Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Przywrócenie wieku emerytalnego do poziomu – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ustawa zawiera przepisy przejściowe dotyczące ochrony przedemerytalnej dla pracowników, którzy będą objęci taką ochroną w dniu wejścia ustawy w życie oraz pracowników nieobjętych taką ochroną, którzy osiągną wiek emerytalny wynoszący dla kobiet 60 lat i dla mężczyzn 65 lat przed upływem 4 lat od dnia wejścia w życie ustawy. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

 Zobacz również: Prawo pracy: Od stycznia zmiany w obowiązkach dotyczących tworzenia wewnętrznych regulaminów.

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>