Od nowego roku koniec okresowych szkoleń BHP dla pracowników administracyjnych

Pracownicy administracyjno-biurowi mogą pozyskać przydatną wiedzę podczas szkoleń BHP, więc może dziwić zniesienie obowiązku uczestnictwa w nich.

Zniesienie okresowych szkoleń BHP dla pracowników administracyjno-biurowych, których pracodawcy zostali zakwalifikowani do grup najniższego ryzyka, stanowi jedną z licznych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym („Nowelizacja”). Nowelizacja czeka na opublikowanie.

Zgodnie z nowelizacją, szkoleniom okresowym nie będą podlegać pracownicy administracyjno-biurowi, których pracodawcy prowadzą działalność w nie wyższej niż trzecia kategorii ryzyka (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych). Są to grupy działalności o najniższych wskaźnikach wypadkowości i o warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia.

Jak wskazano w uzasadnieniu nowelizacji, w zakresie szkoleń kodeks pracy nazbyt rygorystycznie wdraża regulacje prawne dyrektywy Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. To dlatego, że obejmuje wszystkich pracowników obowiązkiem odbywania szkoleń okresowych, tymczasem powyższa dyrektywa ogranicza obowiązek do sytuacji, gdy jest to konieczne i uzasadnione. Kodeks pracy wskazuje, że pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Dopilnowanie, aby pracownicy dopuszczeni do pracy byli przeszkoleni w zakresie BHP, jak również dysponowali aktualnymi badaniami lekarskimi, stanowi jeden z bardzo istotnych obowiązków pracodawców. Jego realizacja jest weryfikowana w toku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Pracodawcy do tej pory mogli mieć wątpliwości, czy jest sens kierować pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych na okresowe szkolenia BHP.

Warto zauważyć, że pracownicy biurowi w trakcie szkoleń okresowych mogą uzyskać przydatną wiedzę, m.in. z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a także postępowania w razie wypadków i w sytuacji zagrożeń (np. pożaru, awarii). Wiedza ta może okazać się dla nich bardzo cenna. Ponadto pracownicy biurowi są narażeni na negatywne skutki wielogodzinnej pracy przy komputerze, a w trakcie szkoleń okresowych poruszone powinny zostać zagadnienia dotyczące organizacji stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii. Pozbawienie obowiązku okresowego przeszkolenia z zakresu BHP omawianej grupy pracowników choć raz w ciągu sześciu lat (jak ma to miejsce obecnie) może mieć więc negatywne skutki.

W tym kontekście może dziwić zniesienie tego obowiązku, a w szczególności zakwalifikowanie go do ograniczeń, których zlikwidowanie pozwoli na uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

W zakresie spraw pracowniczych, nowelizacja przewiduje ponadto zwiększenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników i zakwalifikowanego do kategorii ryzyka nie wyższej niż trzecia w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym. Obecnie limit to zatrudnienie 20 pracowników.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>