Ministerstwo Finansów przeprowadza weryfikację otrzymanych Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzędzia analitycznego. Nieprawidłowości jest sporo… Jak dowiedzieliśmy się z komunikatów wydanych przez Ministerstwo Finansów, w przesłanych za luty 2017 roku Jednolitych Plikach Kontrolnych, zidentyfikowano przypadki niezgodności w postaci: rozbieżności w przekazanych plikach JPK_VAT i deklaracjach złożonych za tożsamy okres rozbieżności co do […]


Już 9 lat, tj. od momentu wejścia w życie Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730) funkcjonują w Polsce przepisy, które wprowadziły instytucję centrów badawczo-rozwojowych w aktualnym kształcie. Pomimo tak długiego czasu, status CBR regulowany wskazanymi przepisami uzyskało jedynie 40 podmiotów […]


25 kwietnia br. mija termin na złożenie informacji JPK_VAT za marzec 2017 roku. Na co firmy powinny zwrócić uwagę wysyłając plik JPK? Jak zabezpieczyć/sprawdzić prawidłowość przesyłanych danych ? W styczniu 2017 roku rozszerzono katalog podmiotów objętych obowiązkiem składania informacji o prowadzonej ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego – w wyniku czego, w lutym br. […]


23 marca 2017 r. Komisja Europejska opublikowała plan działań w sprawie detalicznych usług finansowych („Consumer financial services action plan”), którego głównym celem ma być zwiększenie zaufania konsumentów do usług finansowych i wzmocnienie ich pozycji na rynku, a także ograniczenie przeszkód prawnych i regulacyjnych mających wpływ na działalność przedsiębiorstw świadczących usługi finansowe transgranicznie. Środkiem służącym realizacji […]


W reakcji na uchwałę Sądu Najwyższego stwierdzającą niedopuszczalność wpisywania do KRS prokury łącznej niewłaściwej (czyli takiej, w której prokurent może podejmować czynności jedynie działając razem z członkiem zarządu), Ustawodawca znowelizował Kodeks cywilny, przesądzając o dopuszczalności tego rodzaju prokury. Prokura jest rodzajem pełnomocnictwa udzielonego przez spółkę handlową do podejmowania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem […]


Nowe instrumenty przyczynią się z jednej strony do rozwoju rynku kapitałowego i zwiększenia stopy długoterminowych oszczędności gospodarstw domowych. Z drugiej, zwiększy się produkcja sektora budownictwa oraz zatrudnienie. Trwają prace nad projektem Ustawy dotyczącej polskiego odpowiednika REIT-ów. REIT (ang. Real Estate Investment Trust) jest to spółka specjalnego przeznaczenia lub fundusz inwestycyjny, którego celem jest kupno, sprzedaż […]