Wprowadzenie mechanizmu podzielnej płatności (split payment) ma na celu ochronę najistotniejszego źródła dochodów budżetu państwa, jakim jest podatek od towarów i usług (VAT), poprzez zwiększenie skuteczności ściągalności tego podatku. Rzeczony mechanizm – zgodnie z założeniami projektu nowelizacji ustawy o VAT z 12 maja 2017 r. – ma być stosowany fakultatywnie przez podatników VAT nabywających towary […]


Obowiązujące od stycznia 2016 r. przepisy dotyczące odliczania VAT przez JST z wykorzystaniem prewspółczynnika budzą od momentu ich wprowadzenia liczne wątpliwości interpretacyjne, stając się niejednokrotnie przedmiotem sporu z organami podatkowymi. W ostatnim czasie mogliśmy zaobserwować pojawianie się wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych dotyczących spraw związanych ze sposobem ustalenia wielkości prewspółczynnika. Część orzeczeń wskazuje na możliwość określania […]


W dniu 12 lipca 2017 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy zmieniającej przepisy o podatkach dochodowych. Proponowane zmiany wpisują się w obecne działania fiskusa mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego oraz walkę z „agresywną optymalizacją podatkową” i mogą w istotny sposób wpłynąć nie tylko na tzw. planowania podatkowe, ale także na […]


12 lipca 2017 r. na stronach rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy nowelizującej ustawy: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Z perspektywy podmiotów działających w grupach kapitałowych projekt w zakresie zmian CIT przede wszystkim ogranicza możliwości […]


21 czerwca 2017 r. Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie nowych rygorystycznych przepisów w odniesieniu do pośredników, takich jak doradcy podatkowi, księgowi, banki i prawnicy, którzy uczestniczą w opracowywaniu dla swoich klientów agresywnych systemów planowania podatkowego i ułatwiają ich stosowanie. Przepisy te mają objąć wszystkie państwa członkowskie UE oraz wszystkich pośredników. Przedstawiony przez Komisję Europejską projekt przepisów […]


Projekt wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności VAT (split payment) z 12 maja 2017 r. zakłada, że podatnicy VAT płacąc za zakupiony towar lub usługę będą mieli możliwość dokonania zapłaty w taki sposób, że kwota netto zostanie przelana na bieżący rachunek bankowy dostawcy, podczas gdy kwota podatku trafi na dedykowany rachunek VAT. Środki zgromadzone na tym ostatnim […]