Tarcza finansowa przewiduje różne mechanizmy wsparcia z odrębnymi limitami kwoty maksymalnej pomocy dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw. Z tego względu informacja, która pojawiła się w ostatnim czasie o zmianie kryteriów kwalifikowania przedsiębiorców za MŚP miała istotny wpływ na zmianę sytuacji wielu podmiotów, między innymi tych wchodzących w skład grup kapitałowych, czy też działających w oparciu o franczyzę.


W dniu 4 marca 2020 r. NSA wydał wyrok (sygn. akt II FSK 1550/19), w którym przesądził, że art. 15 ust. 1 ustawy o CIT nie zastępuje instrumentów pozwalających organowi podatkowemu na przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, w tym na kwestionowanie kosztowego charakteru poniesionego wydatku, jeśli spełnione zostały wszystkie warunki wskazane w tym przepisie. Co za tym idzie, NSA zablokował próby organów podatkowych do zrównywania z klauzulą ogólną przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR) innych mechanizmów prawa podatkowego.


Tarcza antykryzysowa 3.0 (Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21) weszła w życie (w zasadniczej części) 16 maja 2020 r. Na jej podstawie przesunięciu uległy terminy związane z obligatoryjną dematerializacją akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych.


108,4 tysięcy poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2018 roku to liczba wskazana w raporcie ZUS o płatnikach składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2018 rok złożyli informację ZUS IWA. Rok 2020 jest szczególny, gdyż w związku z sytuacją COVID-19 obecne zmiany warunków pracy mogą wpłynąć na znaczny wzrost zagrożeń i zmiany w raportowaniu dokonywanym przez służby BHP. Zmiany te mają bezpośredni wpływ na istotne pozycje kosztów personalnych spółki na najbliższe lata.