Ustawa o jawności życia publicznego – podsumowanie konsultacji

Robert Sroka
Robert Sroka Menedżer
kontakt

Wczoraj (tj. 6 listopada 2017 roku) w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie podsumowujące konsultacje ustawy o jawności życia publicznego. Ponad pięciogodzinna wymiana zdań, uwag i rekomendacji dotyczyła różnych zapisów projektu ustawy. Zespół EY biorący udział w tym spotkaniu analizował w szczególności wątki związane ze spółkami i obowiązkami, jakie nakłada na nie ustawa.

Prowadzący spotkanie Maciej Wąsik (Sekretarz Stanu w KPRM) podkreślił, że celem ustawy jest wprowadzenie takich mechanizmów, które spowodują eliminację korupcji u źródła oraz zwiększenie skuteczności walki z korupcją. Autorzy ustawy przekonywali między innymi, że wprowadzenie instytucji sygnalisty, w proponowanym kształcie, minimalizuje ryzyko dla osób zgłaszających przypadki korupcji i jest jasnym sygnałem do społeczeństwa, że uczciwość popłaca.

Kształt Rozdziału 10 zatytułowanego „Przeciwdziałanie praktykom korupcyjnym” nie uległ znaczącym zmianom. Wymogi zapisane w projekcie ustawy szczegółowo opisaliśmy na naszym blogu.

Z punktu widzenia przedsiębiorców warto podkreślić, że:

  • wielokrotnie została uwypuklona kwestia posiadania przez firmy skutecznych procedur antykorupcyjnych;
  • zostanie prowadzony okres 6 miesięcy na dostosowanie się przez przedsiębiorców do wymagań ustawy;
  • w obecnym brzmieniu ustawy za brak skutecznych systemów antykorupcyjnych grozi kara do 10 milionów złotych, natomiast zostanie wzięty pod rozwagę inny sposób wyznaczania kary, bazujący na wyliczeniu kwoty do wysokości 10% obrotu spółki;
  • zostało potwierdzone, że UOKiK odstępuje od wymierzenia kary odnoszącej się do wewnętrznych procedur antykorupcyjnych w przypadku, gdy przedsiębiorca zawiadomił organy ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa korupcyjnego;
  • nie zostało doprecyzowanych wiele kwestii istotnych z puntu widzenia praktyki biznesowej, chociażby ta, czy literalnie każdy pracownik, współpracownik i kontrahent firmy będzie musiał podpisać kodeks etyczny przedsiębiorstwa jako deklarację odrzucającą korupcję;
  • może okazać się niemożliwe lub sprzeczne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych sprawdzenie, czy kandydat do pracy brał udział w wydaniu rozstrzygnięć dotyczących bezpośrednio przedsiębiorcy, wydawaniu wyroków, decyzji administracyjnych, brał udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawieraniu umów dotyczących robót, dostaw, usług lub innych umów cywilnoprawnych albo kierował jednostką lub komórką organizacyjną, w której takie rozstrzygnięcie zapadło. Zatrudnienie takiej osoby w okresie krótszym niż trzy lata od zakończenia zajmowania przez nią stanowiska lub pełnienia funkcji podlega karze pieniężnej od 10 tysięcy do 500 tysięcy złotych;
  • na wniosek biorących udział w konsultacjach, sygnalista będzie mógł poinformować prokuratora nie tyko o podejrzeniu dopuszczenia się korupcji przez pracodawcę, jak to zostało zapisane w pierwszym projekcie ustawy, lecz również przez swojego przełożonego lub współpracownika;
  • uczestnicy spotkania wskazali na ISO 37001 jako na dobrą praktykę mogącą wesprzeć przedsiębiorców we wdrożeniu efektywnego systemu antykorupcyjnego.

Podczas konsultacji wiele miejsca poświęcono zagadnieniu sygnalistów. W opinii Ministra Macieja Wąsika, być może w Polsce będą funkcjonowały dwie ustawy chroniące sygnalistów. Jedna o jawności życia publicznego, która będzie chroniła składających zgłoszenia dotyczące przestępstw korupcyjnych. Druga, przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości z szerszym zakresem przedmiotowym i podmiotowym, która nie zostanie ograniczona jedynie do zagadnień korupcyjnych.

Wczorajsze spotkanie nie kończy konsultacji nad tą ustawą. Niemniej jednak wszystko wskazuje na to, że firmy czeka praca nad wdrażaniem efektywnych procedur antykorupcyjnych.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>