Ustawa o jawności życia publicznego – podsumowanie II tury konsultacji

Robert Sroka
Robert Sroka Menedżer
kontakt

Prawdopodobny brak konieczności podpisywania kodeksów etycznych przez każdego kontrahenta, możliwość przygotowania przez CBA rekomendacji lub wytycznych dotyczących wdrażania programów antykorupcyjnych oraz data wejścia w życie ustawy zapowiadana na styczeń, a najdalej na luty, to główne punkty istotne dla przedsiębiorców, jakie pojawiły się 27 listopada podczas II tury konsultacji społecznych ustawy o jawności życia publicznego.

Minister Maciej Wąsik prowadząc dziewięciogodzinne spotkanie konsultacyjne podkreślał, że celem ustawy jest skuteczne wyeliminowanie korupcji jako sposobu na robienie biznesu. Bo niszczy ona wolny rynek.

Wskazywał na obowiązek wdrożenia przez przedsiębiorców procedur antykorupcyjnych i zapewnienia, aby nie były one pozorne, a w razie kontroli zapowiedział sprawdzanie ich skuteczności. W tym kontekście zwrócił szczególną uwagę na konieczność przeciwdziałania tworzeniu funduszy korupcyjnych.

W sprawie stosowania przez przedsiębiorców wewnętrznych procedur antykorupcyjnych zapowiedziano w czasie konsultacji:

 • rezygnację z konieczności podpisywania kodeksów etyki przez wszystkich kontrahentów, ograniczając obowiązek najprawdopodobniej do kontrahentów biznesowych;
 • podtrzymano obowiązek podpisywania kodeksu etyki przez pracowników i współpracowników;
 • wskazano szkolenia jako skuteczny sposób informowania pracowników o procedurach antykorupcyjnych obowiązujących w przedsiębiorstwie.

Strona społeczna zwróciła uwagę na niekompletność listy wymaganych działań w zakresie wdrażania skutecznych procedur antykorupcyjnych przez przedsiębiorców. Wymieniono tu:

 • brak konieczności posiadania regulacji dotyczących konfliktu interesów oraz sposobu weryfikacji zgłoszeń konfliktu interesów;
 • brak konieczności posiadania komórki/osoby odpowiedzialnej za wdrażanie procedur;
 • brak wprost zapisanej konieczności prowadzenia szkoleń dla pracowników.

Wiele miejsca podczas konsultacji poświęcono zapisom odnoszącym się do sygnalistów. Najważniejszy postulat dotyczył konieczności zmiany podejścia do instytucji sygnalisty. W szczególności chodziło o model ochrony oraz rozszerzenie zakresu przedmiotowego zgłoszeń. Z przebiegu konsultacji nie wynika jednak, żeby w sprawie sygnalistów miały zajść daleko idące zmiany.

Podczas spotkania strona społeczna zwracała uwagę na kwestie:

 • składania przez sygnalistę zeznań pod rygorem odpowiedzialności karnej;
 • nadawania przez prokuratora statusu sygnalisty także na wniosek organów Policji oraz organów wymienionych w art. 312 Kodeksu postępowania karnego, czyli Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celnej oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego:
  • będzie rozważane, czy taki wniosek będzie mógł złożyć również Prezes NIK;
  • będzie rozważana propozycja dodania możliwości składania zażalenia przez osobę, której prokurator odmówił nadania statusu sygnalisty do sądu, a nie do prokuratury;
 • w zakresie ochrony sygnalistów będzie również chroniony stosunek służby, a nie tylko stosunek pracy.

W odniesieniu do innych punktów ustawy o jawności życia publicznego warto wspomnieć, że:

 • będzie rozważana możliwość podniesienia udziału Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, państwowej lub samorządowej osoby prawnej z co najmniej 10% kapitału zakładowego lub 10% liczby akcji jako kryterium definiującego spółkę powiązaną (ten próg nie powinien osiągnąć 50%);
 • każda spółka córka i wnuczka spółki zobowiązanej jest również traktowana jako spółka zobowiązana;
 • podtrzymano trzyletni zakaz zatrudniania urzędnika, który brał udział w wydaniu rozstrzygnięć dotyczących bezpośrednio przedsiębiorcy, natomiast zostanie ograniczony okres wydawania decyzji najprawdopodobniej do czterech lat;
 • o fakcie wydawania decyzji przez byłego urzędnika pracodawca powinien uzyskać wiedzę na przykład w procesie rekrutacji.

Podtrzymany został sześciomiesięczny czas dla przedsiębiorców na dostosowanie się do nowych wymagań od momentu wejścia w życie ustawy.

Kolejna wersja ustawy ma zostać opublikowana w ciągu kilku dni.

 

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>