Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał komunikat dotyczący stosowania wideoweryfikacji

Laura Benachir
Laura Benachir Starszy Analityk
kontakt

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zauważył niepewność wśród banków oraz instytucji kredytowych (dalej: „instytucje”) w sprawie nawiązywania nowych relacji z klientami, którzy nie są fizycznie obecni w oddziale jednostki. By rozwiać wątpliwości opublikował stanowisko, które powinno pomóc w usystematyzowaniu procesu wideoweryfikacji.

GIIF normuje zasady nawiązywania relacji z klientem bez jego fizycznej obecności

Zasady nawiązywania relacji z klientem detalicznym oraz instytucjonalnym, w przypadkach braku jego fizycznej obecności w oddziale instytucji obowiązanej do przestrzegania przepisów AML, zostały unormowane między innymi poprzez dwa komunikaty Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, opublikowane 22 sierpnia 2018 r. oraz 18 kwietnia 2019 r.

Na ich mocy, podmioty świadczące szeroko pojęte usługi finansowe, są zobowiązane do oceny wszystkich relacji zawieranych kanałem zdalnym, pod kątem ryzyka. Pochodną tego jest przeniesienie odpowiedzialności na instytucje obowiązane, za dobór środków bezpieczeństwa finansowego oraz procedur weryfikacji klienta bez jego fizycznej obecności w oddziale.

Nowe podejście do wideoweryfikacji tożsamości klienta

5 czerwca 2019 roku, zbiór dokumentów normalizujących ten proces poszerzył się o stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, które zawiera w głównej mierze szereg dobrych praktyk dedykowanych instytucjom, w zakresie dopełnienia obowiązków, jednoznacznie wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.

Nadzorca podtrzymuje możliwość wykorzystania przez instytucje metody wideoweryfikacji (zarówno z jak i bez udziału pracownika instytucji, przy czym zaleca się jednak rezygnację z procesu całkowicie zautomatyzowanej wideoweryfikacji) do potwierdzenia tożsamości klienta. Instytucje powinny jednak uprzednio przeprowadzić analizę ryzyka tejże usługi, ujmując w niej model funkcjonowania, dostępne technologie oraz mechanizmy kontrolne wpływające na poziom bezpieczeństwa.

Dobre praktyki

Kluczowym aspektem w procesie wideoweryfikacji jest obserwacja czynników behawioralnych oraz potwierdzenie wiarygodności przedłożonych przez klienta oryginałów dokumentów poprzez porównanie zgodności fotografii z jego tożsamością.

Do wspomnianych czynników behawioralnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaliczył ryzyko, że klient:

  • jest pod wpływem czynników odurzających,
  • jego działania są uzależnione od osób trzecich,
  • nawiązuje relację z instytucją w sposób nieświadomy.

Według nadzorcy, ograniczanie ryzyka związanego z prawidłową weryfikacją tożsamości klienta na etapie wdrażania oraz funkcjonowania usługi wideoweryfikacji powinno opierać się między innymi na:

  • ograniczeniu usługi wideoweryfikacji jedynie do obywateli polskich oraz rezydentów w Polsce i UE (z wykluczeniem osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne – PEP), a także do konkretnych produktów bankowych (z wykluczeniem kredytów oraz przy zachowaniu limitów dziennych);
  • sprecyzowaniu wymogów sprzętowych po stronie klienta (określeniu parametrów oraz typu urządzenia);
  • nałożeniu wymogów co do czasu i miejsca, w jakim może być prowadzona rozmowa;
  • uregulowaniu wewnętrznych przepisów odnoszących się do archiwizowania zapisów wideo;
  • wprowadzeniu szkoleń dla pracowników instytucji oraz analizowanie przypadków odmów nawiązania relacji z danym klientem;
  • zastosowaniu wzmożonych środków bezpieczeństwa w postaci weryfikacji tożsamości klienta w bazach danych (np. listy sankcyjne, baza numerów PESEL, baza dokumentów zastrzeżonych, etc.), potwierdzenia autentyczności dowodu osobistego (poprzez obserwację pod różnym kątem, z uwzględnieniem krawędzi) oraz wysłania w trakcie rozmowy kodu SMS na numer klienta.

Do potwierdzenia należytej staranności, UKNF wskazał również uzupełniające techniki, które opierają się w głównej mierze na weryfikacji aspektów technicznych przedłożonego przez klienta dowodu osobistego, metody biometrycznej czy też wykonania zdjęcia klienta z poziomu aplikacji banku.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>