Sygnaliści – nowe obowiązki emitentów papierów wartościowych

Adam Sawicki
Adam Sawicki Konsultant
kontakt

5 listopada br. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Jednym z elementów zawartym w nowych przepisach są sygnaliści. Emitenci papierów wartościowych mają obowiązek posiadania procedury zgłaszania przez nich nieprawidłowości.

Ostatnie tygodnie obfitują w informacje dotyczące nowych przepisów, dzięki, którym chronieni są sygnaliści. Niedawno pisaliśmy o przyjęciu dyrektywy UE o ochronie sygnalistów oraz o nowych przepisach na Ukrainie.

W ramach nowelizacji dodano do ustawy o ofercie publicznej art. 97d nakładający na emitentów obowiązek posiadania procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników wskazanemu członkowi zarządu (a w niektórych przypadkach radzie nadzorczej) m.in. naruszeń ustawy jak również procedur i standardów etycznych. Wprowadzenie tej regulacji, jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy, ma na celu zapewnienie stosowania przepisu art. 41 ust. 4 rozporządzenia UE 2017/1129. Wymaga on od „pracodawców zaangażowanych w działalność, która jest regulowana do celów usług finansowych” ustanowienia specjalnego, niezależnego i odrębnego kanału zgłaszania rzeczywistych bądź potencjalnych nieprawidłowości.

Odpowiednie wdrożenie procedury zgłaszania nieprawidłowości rodzi szereg wyzwań przed emitentami. Jednym z nich jest odpowiednie zaprojektowanie, ustanowienie i obsługiwanie kanałów przyjmowanie zgłoszeń w sposób zapewniający anonimowość osobom zgłaszającym naruszenia. Kanały te mogą przyjąć różnorodną formę:

  • zgłoszenia pisemnego – w formie elektronicznej lub listem tradycyjnym,
  • zgłoszenia ustnego – za pośrednictwem telefonu lub innych systemów komunikacji głosowej,
  • spotkania osobistego – na wniosek osoby zgłaszającej naruszenie.

Istotne jest również wyznaczenie odpowiedniej osoby (lub działu) właściwych do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań w związku ze zgłoszeniami. Tymi działaniami są m.in.:

  • wstępna weryfikacja zgłoszenia,
  • opracowanie strategii działania, zaplanowanie i przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego
  • raportowanie, na które składa się podsumowanie ustaleń oraz wnioski końcowe i dalsze rekomendacje.

Zaniedbanie powyższych elementów może przełożyć się na niską skuteczność i brak zaufania pracowników do sytemu zgłaszanie nieprawidłowości. Co istotne, system taki powinien być jednym z elementów konsekwentnie budowanej przez firmę kultury etycznej i zaufania do instytucji sygnalisty.

Dodajmy, że w przypadku spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, już od ponad roku funkcjonują przyjęte przez GPW Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością. Zalecają one spółkom wdrażanie wewnętrznych procedur regulujących zasady zgłaszania informacji o nieprawidłowościach i nadużyciach prawa lub naruszeniu wewnętrznych regulacji.

Wracając do nowelizacji, należy podkreślić, że ustawa wchodzi w życie już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Oznacza to w praktyce, że emitenci powinni być już pod koniec listopada br. gotowi na wprowadzenie procedur dla zgłaszania przez sygnalistów rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów ustawy.

Wyzwaniom dotyczących systemów zgłaszania nieprawidłowości na przykładzie wymogów dyrektywy UE o ochronie sygnalistów poświęcony był nasz webcast – zapraszamy do obejrzenia nagrania.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>