Sprawozdanie finansowe – konsekwencje niesporządzania

Terminowe i prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe jest w dzisiejszej rzeczywistości niezwykle ważnym punktem działalności każdego podmiotu gospodarczego. Wiarygodne i terminowo dostarczone informacje finansowe i pozafinansowe umożliwiają podjęcie właściwych decyzji przez zainteresowane strony takie jak inwestorzy, właściciele, kredytodawcy, czy organy państwowe.

Znacząca część podmiotów gospodarczych (w tym spółki kapitałowe) są zobowiązane prawem do terminowego składania sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym. Obowiązek ten wynika z Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz z Ustawy o Rachunkowości. Spółka powinna składać w ustawowym terminie nie tylko sprawozdanie finansowe, ale również np. opinie biegłego o sprawozdaniu (jeśli jest wymagana) oraz uchwałę o podziale wyniku finansowego.

Różne mogą być powody nieskładania sprawozdania finansowego. Jednym z nich może być niechęć do ujawniania danych finansowych lub pozafinansowych konkretnym podmiotom. Wśród nich może być konkurencja, która na bazie tych informacji może ustalać bardziej korzystne warunki dla swoich klientów (np. z powodu znajomości struktury kosztów, czy możliwości produkcyjnych). Inną zainteresowaną grupą mogą być obecni lub potencjalni klienci. Znajomość danych ze sprawozdania finansowego może ułatwić im negocjacje. Danymi zainteresowane są też banki udzielające kredytów. Sprawozdanie finansowe umożliwia dokonanie analizy kondycji spółki, a tym samym ułatwia ocenę ryzyka kredytowego. Istotną grupą podmiotów, które mogą być zainteresowane danymi finansowymi spółki są organy podatkowe. Informacje te ułatwiają lub czasami umożliwiają wytypowanie jednostek do kontroli lub wstępne zidentyfikowanie potencjalnych nieprawidłowości dotyczących rozliczeń podatkowych.

W ustawach regulujących wyżej opisaną kwestię znajduje się kilka sankcji za nieskładanie sprawozdania finansowego w KRS. Art. 79 pkt 4 Ustawy o Rachunkowości przewiduje odpowiedzialność karną: grzywnę lub ograniczenie wolności. Dodatkowo w Ustawie o KRS znajdują się regulacje mówiące o dodatkowych sankcjach takich jak: wszczęcie postępowania o wykreśleniu podmiotu z rejestru, czy nałożenie grzywny, która może być ponawiana.

Konsekwencjami pozaustawowymi może być utrata zaufania ze strony kontrahentów: klientów i/lub dostawców obecnych i potencjalnych. Ktoś, kto ukrywa informacje o sobie może budzić podejrzenia. Oprócz tego, nieujawnianie informacji finansowych niewątpliwie może zwrócić uwagę organów skarbowych, co w konsekwencji może doprowadzić do wszczęcia kontroli w takim podmiocie.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>