Samoregulacja w branży suplementów diety

Pod koniec 2015 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) zainicjował akcję na rzecz ochrony konsumentów w zakresie reklamy suplementów diety. Jednym z następstw tej inicjatywy jest ogłoszony przez organizacje zrzeszające polskich producentów suplementów diety w styczniu 2017 roku Kodeksu dobrych praktyk reklamy suplementów diety. Samoregulacja ta jest efektem wielomiesięcznych negocjacji i regularnych spotkań przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń branżowych, a jej celem jest uzupełnienie, a nawet rozszerzenie obecnie istniejących w tym obszarze regulacji prawnych. Wydaje się ważne w świetle właśnie ogłoszonych przez Najwyższą Izbę Kontroli wyników kontroli rynku suplementów diety.

Cztery organizacje zrzeszające polskich producentów suplementów diety wspólnie stworzyło Kodeks dobrych praktyk reklamy suplementów diety, jak podkreślają pierwszą tego typu inicjatywę w Unii Europejskiej.  Organizacje te to: KRSiO – Krajowa Rada Suplementów i Odżywek, PASMI – Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty, SUPLEMENTY POLSKA  – Związek Producentów i Dystrybutorów oraz POLFARMED – Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych. Wspólnie reprezentują one ok. 80% reklamodawców suplementów.

Wg danych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, prawie 25% emitowanych w roku 2015 reklam telewizyjnych dotyczyło właśnie suplementów diety, a producentów reklama ta kosztowała ponad 870 milionów złotych. Jak zauważyła sama branża, istotnym problemem jest niezrozumienie przez konsumentów różnicy pomiędzy wyrobem leczniczym a suplementem. Pojawiło się również oczekiwanie uporządkowania działań branży ze strony regulatora. Reklamy nie zawsze rzetelnie informują o właściwościach suplementów oraz o możliwych skutkach ich spożywania. Zamierzeniem twórców Kodeksu było uchronienie konsumentów przed nieetyczną i nieuczciwą konkurencją, wyszczególnienie działań naruszających dobre obyczaje i działań na szkodę konsumentów. Dobre praktyki mają wprowadzić wysokie standardy w branży suplementów diety i zapewnić klientom jasny i rzetelny przekaz na temat dostępnych na rynku produktów.

Istotne zmiany  wynikające z Kodeksu będą dotyczyły m.in.:

  • Obowiązku zamieszczenia lub wypowiedzenia nazwy „suplement diety” w każdej reklamie;
  • Zakazu wykorzystywania w reklamie wizerunku lekarza lub farmaceuty;
  • Zakazu reklamy produktów w kontekście konkretnych chorób, co mogłoby sugerować ich właściwości lecznicze (dopuszczalna jest jednak reklama nawiązująca do działań profilaktycznych).

Do końca lutego 2017 roku producenci suplementów mogą zobowiązać się do przestrzegania Kodeksu. Warto zaznaczyć tu jednak, że sygnowanie Kodeksu i przestrzeganie jego zasad będzie miało charakter wyłącznie dobrowolny, nie są również przewidziane żadne kary finansowe za jego naruszenie.

Powyższa inicjatywa zbiegła się w czasie z ogłoszeniem wyników kontroli rynku suplementów diety przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli (‘NIK’). Wnioski z kontroli zostały przedstawione na konferencji prasowej 9 lutego 2017 roku. NIK zwrócił szczególną uwagę na konieczność pilnego uregulowania obrotu suplementami, gdyż obecny model obrotu oraz skuteczność nadzoru może w jego opinii szkodzić i zagrażać życiu konsumentów. Rynek suplementów diety w Polsce został oceniony przez NIK jako rynek wysokiego ryzyka zdrowotnego. Ministerstwo Zdrowia z kolei zostało wskazane jako właściwe do objęcia tej branży szczególnym nadzorem, również w zakresie wprowadzenia nowych rozwiązań legislacyjnych czy edukacyjno-informacyjnych.

W tym świetle, samoregulacja branży i Kodeks dobrych praktyk reklamy suplementów diety wydają się inicjatywą jak najbardziej potrzebną. Pytanie jednak czy wystarczającą.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>