Rząd planuje nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Laura Benachir
Laura Benachir Starszy Analityk
kontakt

Resort finansów rozpoczął działania mające na celu implementację dyrektywy Parlamentu i Rady (2015/849) do polskiego systemu prawnego.

Polska Agencja Prasowa wydała komunikat, z którego wynika, że Ministerstwo Finansów zgłosiło projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Działania ministerstwa mają na celu pełne wdrożenie unijnych rozwiązań prawnych, wynikających z tak zwanej IV Dyrektywy AML do polskiego systemu prawnego. Potencjalna niekompletność transpozycji przepisów unijnych do polskich przepisów, jest przedmiotem postępowania prowadzonego przez Komisję Europejską, które może skutkować nałożeniem na Polskę kar finansowych.

Nowelizacja będzie dotyczyć uporządkowania zasad dotyczących nakładania kar pieniężnych. Chodzi o rozszerzenie katalogu podmiotów zobligowanych do wykonania obowiązków określonych w ustawie, na które może zostać nałożona kara pieniężna oraz umożliwienie organowi kontrolującemu instytucje obowiązane na podstawie art. 130 ust. 2 pkt. 1 lit. c-e oraz pkt. 2 i 3 ustawy nałożenie kar administracyjnych. Dodatkowo, projekt uwzględnia otwarcie katalogu podmiotów, mających uprawnienia do wymiany informacji pomiędzy instytucjami obowiązanymi w ramach danej grupy.

Inna planowana zmiana prawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy dotyczy rozszerzenia katalogu podmiotów zwolnionych z tajemnicy, dotyczącej przekazania informacji do Jednostki Analityki Finansowej (JAF) lub innych właściwych organów, o podmioty świadczące usługi z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Resort finansów zamierza również uregulować kwestie związane z beneficjentami rzeczywistymi oraz osobami na stanowiskach kierowniczych podmiotów wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie wymogu spełniania przez te osoby kryteriów kompetencji i reputacji. W przypadku niespełnienia ww. kryterium przewidziana jest możliwość wprowadzenia sankcji.

Ministerstwo zamierza też uwzględnić w opracowywanej nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy przepisy dotyczące obrotu nieruchomościami. Uniemożliwią one osobom karanym pełnienie funkcji beneficjenta rzeczywistego lub sprawowanie funkcji kierowniczych w podmiotach wykonujących działalność wymienioną w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. d) dyrektywy 2015/849, czyli w jednostkach pośredniczących w obrocie nieruchomościami.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>