Rośnie osobista odpowiedzialność za wykonanie obowiązków AML

Emil Nowak
Emil Nowak Starszy Analityk
kontakt

Z chwilą wejścia w życie przepisów projektu nowelizacji ustawy AML z 1 marca 2018 r., zwiększy się osobista odpowiedzialność osób, którym powierzono wykonanie obowiązków AML.

Jak już pisaliśmy na naszym blogu, przedstawiona przez Ministerstwo Finansów nowelizacja jest konsekwencją toczącego się obecnie postępowania prowadzonego przez Komisję Europejską w sprawie prawidłowości wdrożenia przez polskiego ustawodawcę IV Dyrektywy AML. Jednym z kwestionowanych zapisów jest ten dotyczący możliwości stosowania kar administracyjnych za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy AML.

Zgodnie z zapisami IV Dyrektywy AML państwa członkowskie zapewniają możliwość stosowania kar i środków wobec członków organu zarządzającego i innych osób fizycznych odpowiedzialnych za naruszenie przepisów krajowych transponujących przepisy dyrektywy. Co ważne, wszelkie kary i środki administracyjne muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Dotychczas w krajowym porządku prawnym administracyjnej karze pieniężnej do wysokości miliona złotych podlegał jedynie członek zarządu, odpowiedzialny za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie. Po wejściu w życie ustawy, kara administracyjna w wysokości miliona złotych będzie mogła zostać nałożona na każdego z członków zarządu, a także osoby pełniące kierownicze stanowisko, odpowiedzialne za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Co za tym idzie, osobista odpowiedzialność członków zarządu oraz osób zajmujących kierownicze stanowisko, odpowiedzialnych m.in. za przekazywanie zawiadomień o podejrzeniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (tzw. MLRO – Money Laundering Reporting Officer), nabierze zdecydowanie większego znaczenia. Pamiętać jednocześnie należy, że nadchodząca zmiana w równym stopniu dotyczy specjalistów od zarządzania ryzykiem braku zgodności. Wynika to z powszechnie panującej praktyki rynkowej. Instytucje obowiązane często, bowiem utożsamiają kompetencje MLRO z wykonywaniem funkcji compliance oficera, którego zakres obowiązków, co do zasady, w dużej mierze wykracza poza obszar AML.

W dniu 18 października nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu została przyjęta przez Senat RP i skierowana do podpisu Prezydenta.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>