Raportowanie danych niefinansowych – weryfikacja danych (część 2)

Z początkiem 2017 roku ustawodawca nałożył na niektóre spółki obowiązek raportowania danych niefinansowych. Chcąc pomóc przedsiębiorcom odnaleźć się w nowej rzeczywistości prawnej, w imieniu Zespołu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY (FIDS) przygotowaliśmy cykl czterech tekstów, których celem jest usystematyzowanie informacji na temat raportowania danych niefinansowych. Część pierwszą poświęciliśmy nowelizacji Ustawy o Rachunkowości pod kątem wymagań związanych z tą dziedziną. W drugiej części poruszamy kwestię weryfikacji danych niefinansowych przez niezależne podmioty. 

Czy firmy mają możliwość zminimalizowania ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w przygotowywanych przez siebie raportach zawierających informacje niefinansowe? Jak najbardziej!

W procesie weryfikacji raportów przeznaczonych do publikacji nieocenione może okazać się wsparcie renomowanych firm audytorskich, które mają wieloletnie doświadczenie, odpowiednie metody i dysponują stosownymi narzędziami informatycznymi. Wykorzystywane metody są oparte na międzynarodowych standardach, takich jak np. ISAE 3000 zmieniony, czyli Międzynarodowy Standard Usług Atestacyjnych. W dokumencie tym określono m.in. przebieg procesu weryfikacji danych oraz wskazano rodzaj wniosków, jakie audytor może wyciągnąć w zależności od zakresu procedur. Weryfikacja wspomnianych raportów polega na sprawdzeniu poprawności danych zawartych w dokumentach oraz zapewnieniu ich zgodności z wymogami wynikającymi ze stosowanych standardów (np. GRI lub SIN). Zwiększa to wiarygodność raportów oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w publikowanych dokumentach.

Zgodnie z zapisami Ustawy o Biegłych Rewidentach, usługi atestacyjne w zakresie sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu mogą być przeprowadzane przez audytora badającego sprawozdanie finansowe jednostki. Biegły rewident może więc przeprowadzić audyt sprawozdania finansowego i przeprowadzić weryfikację danych niefinansowych.

Za wyborem tego samego audytora do zbadania sprawozdania finansowego jednostki oraz weryfikacji danych niefinansowych przemawia sporo argumentów:

  1. Znajomość branży, działalności i przebiegu procesów w jednostce

Wiedza na temat specyfiki funkcjonowania podmiotu gospodarczego jest niezbędna zarówno do prawidłowego zbadania sprawozdania finansowego jednostki, jak i przeprowadzenia weryfikacji przedstawianych danych niefinansowych. Skala, obszar działania oraz struktura firmy determinują nie tylko zakres raportowania, ale wpływają również na istotność danych ujawnianych przez jednostkę.

  1. Zbliżony rodzaj wykonywanych prac

Weryfikacja danych niefinansowych przebiega w podobny sposób jak badanie sprawozdania finansowego. W obu przypadkach, kluczowy element procesu stanowi identyfikacja istotnych ryzyk (wraz z właściwym ich zaadresowaniem), a także określenie zdarzeń występujących w analizowanym okresie oraz ocena ich wpływu na raportowanie niefinansowe.

  1. Bezpośredni dostęp do zweryfikowanych danych finansowych

Wskaźniki efektywności zawarte w raportach na temat informacji niefinansowej często są oparte na danych finansowych. Jeśli oba rodzaje danych są badane przez jednego biegłego rewidenta, nie ma potrzeby przeprowadzania ponownej weryfikacji tych samych elementów dla celów raportowania niefinansowego. Na skutek synergii, zmniejszeniu ulega liczba pytań zadawanych pracownikom badanego podmiotu. Ograniczona też zostaje lista dokumentów, o które biegły rewident prosi spółkę.

  1. Spójność procesu audytowego

Badanie sprawozdania finansowego i weryfikacja danych niefinansowych przez jednego biegłego rewidenta cechują się spójnym podejściem do wykonywanych prac. Przedstawiciele spółki znają zasady współpracy z audytorem, co korzystnie wpływa na komunikację oraz gwarantuje zrozumienie wyników i rekomendacji.

Wspomniane czynniki prowadzą do usprawnienia procesu weryfikacji danych niefinansowych publikowanych przez jednostkę oraz zmniejszenia zaangażowania przedstawicieli spółki w przeprowadzany audyt.

Kolejna część cyklu będzie poświęcona procesowi weryfikacji informacji. W międzyczasie zachęcamy do zapoznania się z naszym serwisem poświęconym odpowiedzialnemu biznesowi, szczególnie z częścią dotyczącą raportowania niefinansowego.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>