Raport EY i ZPF: instytucje finansowe czują się coraz pewniej, mimo że skala nadużyć rośnie

Mamy przyjemność przedstawić kluczowe wyniki z raportu podsumowującego jubileuszowy dziesiąty rok cyklicznego projektu badawczego „Badanie nadużyć w sektorze finansowym”. Prezentacja tegorocznego raportu przygotowanego przez EY Polska i Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) miała miejsce 24 października br. podczas X Kongresu Antyfraudowego w warszawskim Hotelu Polonia Palace.

Tradycyjnie analizę problemu nadużyć rozpoczęliśmy od określenia, jak zmieniła się intensywność zjawiska nadużyć w sektorze finansowym w porównaniu z poprzednim badaniem. Okazuje się, że blisko 60 proc. ankietowanych zauważyło, że problem z roku na rok przybiera na sile.

Konsekwentnie rok do roku, najczęściej obserwowanym nadużyciem w sektorze finansowym jest wyłudzenie produktów kredytowych oraz pożyczek. 7 na 10 badanych instytucji finansowych padło ofiarą takiego nadużycia. Intensyfikacja problemu dotyczyła wszystkich grup instytucji. Ponadto, ponad połowa z tych, w których wzrosła częstotliwość występowania wyłudzeń przyznała, że z tego tytułu ponosi stratę na poziomie 500 tys. PLN i więcej. Nie zaskakuje, zatem fakt, że również stanowi ono pierwszą, co do istotności kategorię rodzajów nadużyć, których obawiają się respondenci (w skali od 1 – nieistotne do 4 – bardzo istotne).

W celu lepszego zrozumienia czynników determinujących skalę zjawisk nadużyć, w tegorocznej edycji badania po raz pierwszy zapytaliśmy respondentów o to, który kanał dystrybucji produktów i usług jest aktualnie najbardziej narażony na nadużycia: kanał online, mobilny czy tradycyjny. Okazało się, że zdaniem ponad 50 proc. ankietowanych najbardziej narażonym na nadużycia kanałem dystrybucji produktów i usług jest kanał online. Na kolejnych miejscach odpowiednio znalazły się kanał mobilny i kanał tradycyjny.

Zauważamy przy tym, że rosnącej popularności kanałów online i mobilnego towarzyszy rosnąca, w ocenie respondentów, intensywność zjawiska nadużyć w sektorze finansowym. Zatem do czynników potęgujących wzrost nadużyć należy także zaliczyć trudności, z jakimi mierzą się instytucji finansowe. Aż, co trzeci ankietowany wskazał, że wśród najistotniejszych problemów jest brak świadomości klientów oraz zmienność schematów wykorzystywanych przez przestępców.

Co istotne, mimo wspomnianych wyzwań nastroje wśród respondentów są raczej pozytywne, ponad 70 proc. z nich ocenia poziom przygotowania reprezentowanej instytucji do walki z nadużyciami, jako relatywnie dobry, zdecydowanie lepszy niż przed rokiem. Jest to o 25 proc. więcej w porównaniu z poprzednim badaniem.

Analiza uzyskanych odpowiedzi wskazuje, że badane instytucje były najlepiej przygotowane na nadużycia związane z wyłudzaniem produktów kredytowych oraz pożyczek. Takiej odpowiedzi udzielił prawie, co drugi ankietowany.

Rosnące poczucie dobrego przygotowania instytucji finansowych koreluje ze wzrostem wydatków na przeciwdziałanie nadużyciom. W zeszłorocznym badaniu aż 61 proc. respondentów wyraziło chęć ich zwiększenia, dlatego w tym roku, poprosiliśmy ankietowanych o wskazanie przedziału poziomu kosztów właściwego dla instytucji finansowej, którą reprezentują. Udzielone odpowiedzi potwierdziły, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nakłady finansowe przeznaczone na walkę z nadużyciami wzrosły.

Jak wskazują poniższe dane, w przedziale do 100 tys. PLN znajduje się o 12 pkt. proc. więcej ankietowanych niż przed rokiem. W przedziale powyżej 100 tys. PLN jest ich 11 pkt. proc. więcej. Widoczna jest przy tym istotna zmiana odsetka respondentów, którzy nie ponoszą kosztów związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom. W badanym okresie tylko jeden ankietowany przyznał, że nie ponosi takich kosztów. Dla porównania, w ubiegłym roku był to średnio, co czwarty badany.

Jednocześnie dostrzegamy, że w okresie trzech ostatnich lat, straty w wyniku popełnianych nadużyć nie wzrosły.

Podsumowując, pomimo rosnącej liczby popełnianych nadużyć, jak również popularyzacji zdalnych kanałów dostępu wykorzystywanych w wielu schematach nadużyć, instytucjom udało się utrzymać ponoszone straty na podobnym poziomie jak w poprzednim roku. Z pewnością ważną rolę odegrał tu zaobserwowany w naszym badaniu wzrost nakładów na walkę z nadużyciami. Niemniej warto podkreślić, że tegoroczne badanie pokazuje, że wyzwań i zagrożeń związanych z nadużyciami w instytucjach finansowych nie ubywa. Stąd należy przypuszczać, że instytucje, które zainwestują w nowoczesne metody przeciwdziałania nadużyciom, będą lepiej radziły sobie w obliczu nowych zagrożeń.

Jeśli są Państwo zainteresowani innymi wnioskami z przeprowadzonego badania, serdecznie zapraszamy do lektury pełnej wersji raportu, która jest dostępna na stronie internetowej EY.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>