Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – czas na Radę Ministrów?

Tuż przed Nowym Rokiem, 28 grudnia 2018 r. została opublikowana kolejna wersja projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Projekt dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji datowany jest na 21 grudnia 2018 r. Zmian w stosunku do poprzedniej wersji projektu jest zaledwie kilka, ale warto o nich wspomnieć.

Członkowie rad nadzorczych mogą odetchnąć z ulgą

Istotną zmianą, z punktu widzenia adresatów ustawy, jest wycofanie się projektodawcy z zamiaru objęcia członków rad nadzorczych i komisji rewizyjnych odpowiedzialnością za przestępstwo nadużycia zaufania. Przypomnijmy – chodziło o zmianę art. 296 Kodeksu karnego czyli przepisu mającego zastosowanie do osób zobowiązanych do zajmowania się sprawami majątkowymi firmy, które to osoby przez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązku, wyrządzą firmie znaczną szkodę majątkową. Zgodnie z poprzednim projektem (z 5 grudnia 2018 r.),  członkowie organów, którzy przez choćby nieumyślne niedopełnienie obowiązku stworzyli warunki umożliwiające popełnienie przestępstwa […] lub nie zapobiegli ich popełnieniu mieliby podlegać karze pozbawienia wolności do lat 3.

Nadal natomiast aktualna jest inna propozycja projektodawcy dotycząca uniemożliwienia osobom skazanym za przestępstwa korupcyjne pełnienia stanowisk członka zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo likwidatora (zmiana brzmienia art. 18 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych).

Mniej znamion czynu zabronionego

 W poprzednim projekcie warunkiem odpowiedzialności podmiotu zbiorowego (art. 5 ust 2.) było wyczerpanie jednego z trzech znamion czynu zabronionego tj.

  • Działania lub zaniechania organu;
  • Umyślnego działania lub zaniechania członka organu;
  • Niezachowania przez podmiot zbiorowy ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że można było przewidzieć możliwość popełnienia czynu zabronionego.

W najnowszej wersji projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych usunięty został powyższy punkt 3), który mógł rodzić wątpliwości interpretacyjne. Wg obecnego projektu podmiot zbiorowy poniesie więc odpowiedzialność jeżeli popełnienie czynu zabronionego wynika z działania lub zaniechania organu tego podmiotu albo umyślnego działania lub zaniechania członka tego organu.

Pozostałe zmiany

Pomniejsze zmiany wprowadzono także w dwóch innych artykułach:

  • W art. 2. ust 2) zmieniono szyk wyrazów przez co czytelniej zaznaczono, że jako czyny zabronione należy rozumieć przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego (z włączeniami dotyczącymi prawa prasowego) lub przestępstwa skarbowe.
  • W art. 6 ust. 1 pkt 3) doprecyzowano, że podmiot zbiorowy może odpowiadać za czyn zabroniony popełniony przez „osobę przez niego zatrudnioną” nie zaś wyłącznie „pracownika” jak było w poprzedniej wersji projektu.

W polskim porządku prawnym pojęcie „pracownika” jest zarezerwowane dla osób zatrudnionych na umowie o pracę. Można zatem założyć, że intencją projektodawcy było uwzględnienie w tym fragmencie także innych form zatrudnienia.

Co dalej z projektem?

W piśmie przewodnim załączonym do projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych ponownie zawarta jest prośba o skierowanie projektu do rozpatrzenia podczas najbliższego posiedzenia Rady Ministrów. Posiedzenie powinno odbyć się na początku stycznia przy czym jego termin ani porządek obrad nie zostały jeszcze ogłoszone.

Dla przypomnienia – w projekcie nadal mamy do czynienia z 6-miesięcznym vacatio legis. 

O dalszych etapach prac nad ustawą będziemy na bieżąco informować na blogu, natomiast szczegółowe informacje poświęcone projektowi dostępne są na naszej dedykowanej stronie, na którą serdecznie zapraszamy.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>