Priorytety CBA, czyli o Rządowym Programie Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020

Podczas IX edycji Polsko-Niemieckiego Forum Compliance zaprezentowano kluczowe zadania, na których skupią się działania CBA w najbliższych latach.

23 października br. odbyła się IX edycja Polsko-Niemieckiego Forum Compliance, o którym pisaliśmy już na łamach naszego bloga. Obok wiodącego tematu forum, jakim były projektowane w Polsce i w Niemczech nowe regulacje – w tym projektowana Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – wśród sesji panelowych nie zabrakło również innych zagadnień związanych z compliance i przeciwdziałaniem korupcji.

Iwona Czerniec, dyrektor gabinetu szefa CBA zaprezentowała w swoim wystąpieniu kluczowe założenia Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020.

Priorytety CBA sformułowano w postaci ośmiu zadań:

 1. wzmocnienie jawności i przejrzystości życia publicznego,
 2. wypracowanie zasad osłony systemu stanowienia prawa, a także najważniejszych zamówień publicznych oraz monitorowanie wykonywania praw w zakresie komercjalizacji i konsolidacji mienia przez spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki,
 3. wzmocnienie przejrzystości i obiektywności procesu udzielania zamówień publicznych,
 4. wzmocnienie rozwiązań ograniczających możliwość korupcji w sektorze publicznym i prywatnym,
 5. wdrożenie edukacji antykorupcyjnej do programów kształcenia i doskonalenia funkcjonariuszy publicznych i osób pełniących funkcje publiczne,
 6. kształtowanie świadomości społecznej przez edukację antykorupcyjną,
 7. wdrożenie rozwiązań dotyczących współdziałania oraz koordynacji organów ścigania w zakresie zwalczania korupcji,
 8. wdrożenie rozwiązań dotyczących współdziałania oraz koordynacji organów ścigania w zakresie zwalczania korupcji.

Zadania wyznaczają ogólny kierunek zmian, w jakim biuro zamierza podążać. W ramach każdego z zadań CBA wskazało konkretne działania, jakie zamierza podjąć celem jego realizacji. Iwona Czerniec w swym wystąpieniu zwróciła uwagę na szereg z nich, w tym:

 • stworzenie jednolitego systemu składania i analizy oświadczeń o stanie majątkowym przez osoby pełniące funkcje publiczne (działanie 1.2);
 • wypracowanie mechanizmu oceny projektów przepisów prawnych w rządowym procesie legislacyjnym pod względem zagrożeń korupcyjnych (działanie 2.1);
 • stworzenie procedury dot. informowania o potencjalnych lub istniejących zagrożeniach korupcyjnych (program Osłona antykorupcyjna) (działanie 2.4);
 • przygotowanie i wdrożenie przepisów prawnych w zakresie ochrony tzw. sygnalistów (działanie 4.1);
 • opracowanie wytycznych w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym (działanie 4.2);
 • opracowanie wytycznych dotyczących jednolitych rozwiązań organizacyjnych i prawnych w zakresie przeciwdziałania korupcji w administracji (działanie 4.3);
 • opracowanie zasad postępowania w sytuacji zagrożenia korupcyjnego w kontaktach urzędnik – klient (działanie 4.4).

Takie priorytety sugerują, że CBA zamierza w najbliższych latach mocno skupić się na rozwoju systemów antykorupcyjnych w administracji publicznej. Nie powinno to dziwić. Z badań zaprezentowanych przez Iwonę Czerniec wynika, bowiem, że politykę antykorupcyjną posiada około 30% urzędów, a jakiekolwiek działania w zakresie edukacji antykorupcyjnej podejmuje dwie trzecie. Tylko w 8% urzędów wyznaczona jest osoba do przeciwdziałania korupcji. Niemal trzy czwarte urzędów nie prowadzi analizy ryzyk korupcyjnych, a w niemal 99% brak odrębnej procedury rekrutacji na stanowiska najbardziej zagrożone ryzykiem korupcji.

Mimo iż kanały zgłaszania nieprawidłowości, czyli tzw. whistleblowingu funkcjonują w 97% urzędów, to anonimowego zgłoszenia dokonać można w dwóch trzecich z nich, a mechanizmy chroniące sygnalistów funkcjonują w jednej piątej z nich.

Wśród powyższych priorytetów CBA pobrzmiewa wyraźne echo projektu Ustawy o jawności życia publicznego, o której głośno zrobiło się zeszłej zimy. Można się, więc spodziewać, że nawet mimo wstrzymania prac nad tym projektem, przyświecające mu idee nadal towarzyszyć będą działaniom Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>