Odpowiedzialność karna członków zarządu

Marcin Bieszki
Marcin Bieszki Starszy Konsultant
kontakt

Pełnienie funkcji członka zarządu spółki kapitałowej wiąże się nie tylko z prestiżem, ale również z odpowiedzialnością. Za podejmowane decyzje może on ponieść zarówno konsekwencje cywilnoprawne z tytułu ewentualnych odszkodowań, jak i konsekwencje karne z tytułu czynności oraz zaniedbań określonych w licznych aktach prawnych.

Przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej członków zarządu wykraczają poza zapisy zawarte w Kodeksie spółek handlowych. Rzadko bowiem taka funkcja jest pełniona w oderwaniu od innych obowiązków bezpośrednio związanych z kierowaniem przedsiębiorstwem.

Dodatkowe regulacje przewidujące odpowiedzialność karną członków zarządu związaną z zajmowanym stanowiskiem są zawarte m.in. Kodeksie karnym skarbowym. Członkowie zarządu reprezentują bowiem spółkę, która jest płatnikiem podatku. Oznacza to, że ponoszą odpowiedzialność za opłacenie należnego podatku oraz złożenie deklaracji.

W świetle zapisów Kodeksu pracy, zarząd reprezentuje spółkę będącą pracodawcą. Oznacza to, że ponosi odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracowników. Natomiast zgodnie z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, jest również przedstawicielem podmiotu będącego płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne. Ponosi więc odpowiedzialność za opłacenie składek ZUS oraz złożenie stosownych deklaracji.

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, zarząd jest kierownikiem jednostki, która obowiązana jest prowadzić księgi i składać sprawozdania finansowe. Jego członkowie odpowiadają za rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rzetelne sporządzanie sprawozdań finansowych. Brak lub nierzetelne wykonywanie wspomnianych czynności może skutkować konsekwencjami prawnymi.

Zgodnie z Kodeksem karnym, zarząd stanowi grupę osób obowiązanych do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki. Jego członkowie są więc narażeni na konsekwencje prawne w przypadku wystąpienia nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków powodujących wyrządzenie znacznej szkody spółce.

Ponadto, istnieje szereg obowiązków nałożonych na zarząd spółki prowadzącej rodzaje działalności wymagające specjalnych pozwoleń, licencji i koncesji. W takich przypadkach należy zapoznać się z odpowiednimi aktami prawnymi i wynikającymi z nich obowiązkami nałożonymi na osoby kierujące przedsiębiorstwem.

Z powyższego widać, jak szeroką wiedzę musi posiadać członek zarządu, aby w sposób świadomy realizować zadania bez narażenia się na sankcje. Jednocześnie, nikt nie jest w stanie być ekspertem w tak wielu dziedzinach. Dlatego, wielu członków zarządu korzysta z usług wykwalifikowanych i zaufanych doradców czy pracowników, szczególnie przy podejmowaniu kluczowych decyzji.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>