Nowelizacja ustawy – zmiany w funkcjonowaniu komitetów audytu

W czerwcu 2017 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Głównym celem wprowadzenia nowelizacji jest wzmocnienie niezależności firm audytorskich. Zmiany dotyczą m.in. zasad tworzenia i działania komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego. 21 października minął czteromiesięczny okres na dostosowanie sposobów funkcjonowania komitetu audytu w organizacji do nowych wymogów regulacyjnych.

Na skutek zmiany przepisów, do powołania w organizacji komitetu audytu zostało zobowiązanych wiele nowych podmiotów. Nadal jest możliwość powierzenia obowiązków komitetu audytu radzie nadzorczej, bez konieczności powoływania odrębnego organu. Warto jednak zwrócić uwagę, że dotychczas to liczebność rady nadzorczej stanowiła decydujące kryterium pozwalające na zastosowanie takiego rozwiązania. Po wprowadzeniu nowelizacji to kryterium zostało zastąpione przez rozmiar działalności firmy (kryterium wielkości przychodów, sumy bilansowej oraz stanu zatrudnienia).

Zgodnie z obecnym stanem prawnym, członkowie komitetu audytu są powoływani przez radę nadzorczą, przy czym przewodniczący komitetu może zostać powołany przez innych jego członków. Ustawodawca nie zmienił liczebności komitetu audytu, który nadal powinien liczyć co najmniej trzy osoby, wśród których znajduje się przynajmniej jeden ekspert posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Ponadto, wszyscy członkowie komitetu audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności związane z branżą, w której działa dana jednostka.

Kolejna zmiana dotyczy kryterium niezależności członków komitetu audytu, z których już nie, co najmniej jeden a większość (w tym przewodniczący) musi zachować niezależność. W nowelizacji ustawy zawarto szeroką definicję niezależności członka komitetu audytu w odniesieniu do danej jednostki zainteresowania publicznego. Ta definicja nie wynika już wprost z kryteriów niezależności biegłego rewidenta, obejmując m.in charakter i łączny czas trwania pełnionych funkcji, powiązania prywatne oraz zawodowe.

W ustawie rozszerzono również zakres obowiązków komitetów audytu. Po nowelizacji ponoszą one większą odpowiedzialność za monitorowanie niezależności firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku świadczenia na rzecz jednostki zainteresowania publicznego usług innych niż badanie sprawozdania finansowego. Do zadań komitetu audytu należą m.in.

  • przekazywanie radzie nadzorczej rekomendacji w sprawie powołania audytora;
  • komunikowanie radzie nadzorczej wyników prowadzonego audytu oraz wpływu badania na rzetelność sprawozdania finansowego;
  • opracowanie polityki oraz procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania, a także opracowanie polityki świadczenia przez tę firmę usług dozwolonych, ale niestanowiących badania sprawozdania finansowego;
  • monitorowanie niezależności audytora oraz całego procesu sprawozdawczości finansowej;
  • zatwierdzenie świadczonych usług.

Podstawowym zadaniem komitetów audytu jest wspieranie rady nadzorczej w nadzorze nad działalnością spółki. Dotyczy to nie tylko sprawozdawczości finansowej oraz kontroli wewnętrznej, ale również zarządzania ryzykiem.

Nie ulega wątpliwości, że ostatnie zmiany w prawie wpłynęły na wzmocnienie roli komitetów audytu w stanowieniu ładu korporacyjnego. W odpowiedzi na nowe wyzwania, firma EY uruchomiła portal internetowy „Domena Komitetów Audytu”, który jest przeznaczony dla członków komitetów audytu i rad nadzorczych. Przedstawiamy tam praktyczne informacje związane z pełnieniem wspomnianych funkcji. Chcemy, aby to miejsce służyło wymianie doświadczeń i wiedzy oraz wspierało budowanie polskiej praktyki komitetów audytu. Zachęcamy do odwiedzania portalu.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>