Niemcy wypowiadają wojnę korupcji

Michał Sajko
Michał Sajko Konsultant
kontakt

21 stycznia 2015 roku niemiecki rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej zwalczania korupcji przygotowany przez Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, BMJV). Projekt przewiduje zaostrzenie kar za proponowanie oraz przyjmowanie łapówek w obrocie gospodarczym.

Nowelizacja niemieckiego kodeksu karnego ma na celu zaadaptowanie wymagań Komisji Europejskiej oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji, a także ograniczenie negatywnych zjawisk w opiece zdrowotnej.

Niemiecki kodeks karny (Strafgesetzbuch, StGB) zawiera szereg przepisów związanych z przeciwdziałaniem korupcji. Penalizacji podlega oferowanie funkcjonariuszowi publicznemu lub przyjęcie przez niego korzyści w zamian za powstrzymanie się lub podjęcie określonej czynności. Jeśli takie działanie wiąże się z naruszeniem obowiązków służbowych potencjalna kara może wynieść do pięciu lat więzienia, a w przypadku poważnych naruszeń nawet do 10 lat. Kodeks karny przewiduje również sankcje za korupcję związaną z głosowaniem wyborach, co skutkować może pięcioletnim pobytem w więzieniu.

Odrębną kategorię stanowi przekupstwo w obrocie gospodarczym. Niemieckie prawo zabrania wręczania lub przyjmowania korzyści przez pracowników lub pośredników działających w imieniu podmiotu w celu uzyskania preferencyjnych i niekonkurencyjnych warunków nabycia dóbr lub usług. Przestępstwo takie zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat trzech lub karą grzywny. W szczególnie rażących przypadkach kara może wzrosnąć do pięciu lat. Przepisy te znajdują również zastosowanie w przypadku korupcji z udziałem podmiotów zagranicznych.

Zgodnie z obecnym prawodawstwem, aby dane działanie korupcyjne było przestępstwem, musi zawierać element naruszenia konkurencji. Taka sytuacja może mieć miejsce wówczas, gdy na skutek wręczonej łapówki wybierany jest dostawca oferujący cenę wyższą od swoich konkurentów. W przedstawionej propozycji zakres Art. 299 StGB ulega modyfikacji. Do zaistnienia przestępstwa wystarczy naruszenie obowiązków pracowniczych poprzez przyjęcie nieuprawnionej korzyści. Zamiarem ustawodawcy jest zabezpieczenie nie tylko zasad konkurencyjności, lecz również interesów pracodawcy.

Jednocześnie prowadzone są prace nad usprawnieniem zwalczania korupcji w służbie zdrowia. Do tej pory, wręczanie korzyści lekarzom zatrudnionym poza publicznym systemem zdrowotnym nie było przestępstwem w rozumieniu Art. 299 StGB lub Art. 331 StGB. BMJV wraz z Federalnym Ministerstwem Zdrowia (Bundesministerium für Gesundheit, BMG) opracowało propozycję nowego artykułu w kodeksie karnym. Art. 299a StGB dotyczyłby szerzej pojętej grupy osób związanych profesjonalnie z opieką medyczną. Osoby takie nie mogłyby przyjmować korzyści w zamian za np. przepisywanie konkretnych leków lub rekomendowanie określonych rodzajów terapii.

O ile przepisy prawa karnego odnoszą się do osób fizycznych, spółki pociągnięte mogą być do odpowiedzialności na podstawie Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych (Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, OWiG), w przypadku popełnienia wykroczenia korupcyjnego przez ich pracowników lub reprezentantów. Kary za tego typu wykroczenia mogą wynieść do 10 mln EUR.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>