Kryzys minął – nadużycia pozostały

Rynek badań przestępczości gospodarczej z każdym kolejnym rokiem staje się bogatszy o kolejne opracowania. Problemem pozostaje użyteczność ich wyników dla przedstawicieli konkretnych sektorów.

 

Dlaczego? Ponieważ zdecydowana większość badań jest prowadzona przekrojowo i nawet jeśli wyniki są grupowane wg branż (jak np. w Report to the Nations 2010 ACFE), to ich reprezentatywność pozostawia wiele do życzenia. Siłą rzeczy liczba respondentów pojedynczego sektora jest ograniczana do kilku lub kilkunastu podmiotów, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia ich szerszą interpretację w kontekście branżowym.

 

Powstałe luki coraz częściej wypełniają dostawcy rozwiązań i usług wspomagających zarządzanie ryzykiem nadużyć. Ich wartością dodaną jest fakt, że skupiają się na wyselekcjonowanej grupie docelowej. Otrzymane wyniki stosunkowo dobrze obrazują sytuację konkretnej branży. Przykładem raportu, odnoszącego się do szeroko pojętego środowiska finansowego, jest tegoroczny raport firmy Norkom. Jest to znany dostawca rozwiązań informatycznych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i wykrywania nadużyć. Raport został przygotowany we współpracy z czasopismem Risk Magazine, co umożliwiło Norkomowi dotarcie do czytelników magazynu, reprezentujących m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe i fundusze inwestycyjne.

 

Za punkt wyjścia badacze postawili tezę, że kryzys finansowy i ujawnione w tym czasie nieprawidłowości w zarządzaniu korporacjami wpłynęły na podejście sektora finansowego do problemu nadużyć. Już pierwsza część wyników badania pokazuje, że 63% respondentów deklaruje przykładanie większej wagi do ryzyka nadużyć, niż miało to miejsce przed kryzysem. Na spadek znaczenia tego problemu wskazuje mniej niż 10% respondentów. Idąc dalej, aż 64% ankietowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy zaobserwowało wzrost liczby nadużyć w swoich firmach. Aczkolwiek ponad połowa ankietowanych uważa, że cięcia kosztów, jakie miały miejsce podczas kryzysu, nie zwiększyły podatności ich organizacji na zagrożenie nadużyciami. Tym samym usprawiedliwiają poniekąd zaistniałe przypadki okolicznościami obiektywnymi, a nie efektywnością własnych programów prewencyjnych.

 

W konsekwencji, prawie połowa firm planuje wzrost wydatków związanych z programami przeciwdziałania nadużyciom. Aż 15% zamierza zwiększyć odpowiednie budżety o ponad 25%, a 40% zamierza pozostawić je na niezmienionym poziomie. Patrząc na analogiczne odpowiedzi dotyczące systemów AML, deklarowane wartości również robią wrażenie – 40% planuje przeznaczenie dodatkowych środków na ten cel, a 50% utrzymanie dotychczasowego poziomu. Śmiało można więc założyć, że proces cięcia kosztów na zarządzanie ryzykiem nadużyć w instytucjach finansowych dotarł do pewnej granicy, poza którą potencjalne konsekwencje zmaterializowania się ryzyka przeważą nad kosztami jego ograniczania.

 

Jako problem o największym aktualnie znaczeniu, sektor finansowy postrzega pranie pieniędzy (75%), któremu niewiele ustępują wewnętrzne nadużycia pracownicze (71%). Na dalszych miejscach lokują się (ze wskazaniami powyżej 60%) nadużycia związane z płatnościami, nadużycia aplikacyjne oraz oszustwa internetowe (np. phishing). Pranie pieniędzy i nadużycia wewnętrzne przodują także we wskazaniach obszarów, w których oczekiwany jest wzrost aktywności regulatorów. Co ciekawe, na trzecim miejscu tej klasyfikacji lokuje się bezpieczeństwo informacji. Aż 82% respondentów zakłada wzrost liczby i znaczenia tego typu incydentów w przyszłości.

 

Kolejne części ankiety skupiają się na wykorzystywaniu technologii informatycznych do zarządzania ryzykiem nadużyć. Kluczowym ich przesłaniem – z którym zresztą się zgadzamy – jest rosnąca potrzeba konsolidacji informacji i danych z różnych źródeł w celu optymalizacji systemu zapobiegania i wykrywania przypadków nadużyć. Trzeba bowiem pamiętać, że tego rodzaju informacje są przydatne nie tylko w zarządzaniu ryzykiem nadużyć, ale również usprawniają ciągły monitoring zgodności, bezpieczeństwa, a także efektywności procesów.

 

Zainteresowanych kompletnym raportem odsyłamy na witrynę Norkoma (wymaga zalogowania).


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>