KNF planuje walkę z nieuczciwymi firmami inwestycyjnymi

Na początku kwietnia, Przewodniczący KNF skierował do Ministra Rozwoju i Finansów projekt nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Proponowane zmiany mają na celu wzmocnienie uprawnień regulatora i sprawniejsze przeciwdziałanie nadużyciom ze strony nieuprawnionych podmiotów świadczących usługi finansowe poprzez platformy internetowe.

Projekt skupia się przede wszystkim na zagrożeniach obecnych na rynku FOREX i ochronie tzw. nieprofesjonalnych użytkowników rynku finansowego, czyli podmiotów nieświadczących usług na rynku finansowym.

KNF wydała komunikat o głównych planowanych zmianach. Mają one polegać m.in. na doprecyzowaniu przesłanek do zamieszczania nazw domen na Liście ostrzeżeń publicznych KNF. Chodzi o adresy służące podmiotom nieuprawnionym do świadczenia usług finansowych. Komisja chce prowadzić rejestr takich domen. Dodanie nazwy domeny do rejestru będzie skutkować obowiązkiem zablokowania strony przez dostawcę internetu.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, ma nastąpić również zmiana sankcji przewidzianych w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. KNF postuluje zaostrzenie odpowiedzialności karnej sprawcy w przypadku, gdy następstwem jego czynu jest niekorzystne rozporządzenie mieniem przez pokrzywdzonego. W takich sytuacjach maksymalna wysokość dopuszczalnej grzywny ma wynosić 10 milionów złotych.

Zagrożenia na rynku finansowym zostały również omówione w niedawno opublikowanym raporcie NIK: „Ochrona nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego”. W raporcie wskazano, że szczególnie narażeni na nieuczciwe praktyki są nieprofesjonalni uczestnicy rynku walutowego FOREX. Jest to spowodowane przez transgraniczny i spekulacyjny charakter tego rynku, luki w zakresie ochrony konsumenta oraz wysokie ryzyko poniesienia strat finansowych, wynikających z działania tzw. dźwigni finansowej, mogącej prowadzić do powstania straty znacznie przekraczającej wkład własny.

Rynek FOREX daje możliwość osiągnięcia zarówno ponadprzeciętnych zysków, jak i strat. Według szacunków NIK, od początku 2012 roku do połowy 2016 roku straty krajowych nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego wyniosły ok. 2,1 miliarda złotych, a udział aktywnych klientów ponoszących straty wahał się od 75% do 82%.

Zaproponowane przez KNF zmiany są pożądane w kontekście maksymalizacji transparentności rynków finansowych, zapewniając dodatkową ochronę ich uczestników. W przytoczonym raporcie NIK, pozytywnie oceniono działania podmiotów objętych kontrolą: KNF, UOKiK i Rzecznika Finansowego. Jednocześnie wskazano kilka ważnych dziedzin wymagających dalszych usprawnień. Chodzi m.in. o poprawę współpracy pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę interesów klientów rynku finansowego, kontrolę sposobu weryfikacji poziomu wiedzy jego potencjalnych uczestników oraz prowadzenie systematycznego monitoringu reklam internetowych firm inwestycyjnych.

Niezależnie od starań regulatorów, każdy uczestnik rynku powinien zadbać o bezpieczeństwo własnych inwestycji przez odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz umiejętne korzystanie z narzędzi oferowanych przez regulatora. Obejmują one m.in. Listę ostrzeżeń publicznych KNF, a także liczne rejestry i ewidencje. Zalecane jest również korzystanie jedynie z usług firm licencjonowanych w Polsce. Korzystanie z usług podmiotów zagranicznych może powodować utrudnienia w dochodzeniu swoich praw.

Należy również pamiętać o kilku czerwonych flagach, po wystąpieniu których powinniśmy nabrać podejrzliwości wobec firmy inwestycyjnej. Należą do nich obietnice osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków, marginalizowanie poziomu ryzyka utraty środków, czy wywieranie presji czasu.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>