Integrity Agenda – dlaczego dobre intencje nie wystarczą?

Integrity Agenda to idea, której praktycznym przejawem ma być stworzenie narzędzi pozwalających podmiotom gospodarczym na wypełnienie luki pomiędzy intencjami a rzeczywistymi działaniami podejmowanymi na wszystkich ich szczeblach. Poprzez dążenie do uspójnienia zachowań jednostek (pracowników i współpracowników) z celami i wartościami organizacji, Integrity Agenda wspiera firmy w odnoszeniu sukcesów.

Jednocześnie, Integrity Agenda pomaga firmom działać zgodnie z ich wartościami i wyznaczonymi misjami, zgodnie z legislacją i normami etycznymi. Pozwala tym samym dotrzymywać obietnic nie tylko względem pracowników i kontrahentów, ale także szeroko rozumianego otoczenia (w tym interesariuszy, społeczności lokalnych, a także klientów). Integrity Agenda zastosowana w biznesie buduje obraz uczciwej organizacji oraz wspiera zaufanie do systemu gospodarczego opartego na swobodzie działalności i przedsiębiorczości.

Pierwiastki uczciwości

Przez Integrity Agenda rozumiemy – posługując się metaforą – reakcję chemiczną zachodzącą pomiędzy czterema podstawowymi pierwiastkami:

– kulturą organizacji (culture),

– ładem organizacyjnym (governance),

– mechanizmami kontrolnymi (controls)

– perspektywą analityczną (data Insight).

Podobnie jak w chemii, aby powstał związek chemiczny, konieczne są wszystkie pierwiastki w odpowiednich proporcjach, zaś pominięcie któregokolwiek z nich uniemożliwia zajście reakcji i powstanie związku. Wracając do nomenklatury biznesowej, te cztery elementy, ich zrozumienie i przyswojenie, warunkują osadzenie danej osoby w kulturze organizacji.  Innymi słowy, jeśli dany pracownik nie tylko zapozna się, ale także uwierzy w cele i wartości, na jakich opiera się jego organizacja, pojawi się szansa na stworzenie z nią trwałego i opartego na zaufaniu związku.

Rolą organizacji w tym kontekście jest stworzenie warunków i atmosfery sprzyjającej etycznemu zaangażowaniu pracowników. Biorąc pod uwagę dynamikę zmian w środowisku biznesowym, konkurencję, różnorodność kulturową i geograficzną pracowników i kontrahentów oraz galopujący postęp technologiczny, wyzwanie to staje się coraz trudniejsze.

Jakie działania podejmować tu i teraz?

Pomimo słusznych intencji, wyrażonych w formie procedur czy kodeksów etyki wspieranych deklarowaną postawą kadry kierowniczej, nadal niejednokrotnie dochodzi do nadużyć i skandali gospodarczych. Okazuje się, bowiem, że faktyczne zachowanie kadry kierowniczej (mogące dotyczyć kierownictwa na każdym szczeblu organizacji) nie odpowiada deklaracjom.

Okazuje się także, że wewnątrz organizacji nie brakuje z reguły sygnałów ostrzegawczych. Te pojawiają się na poziomie danych finansowych czy przebiegu procesów. Wreszcie, niejednokrotnie najcenniejszym źródłem informacji o nieprawidłowościach są ludzie, którzy jako pracownicy, współpracownicy, kontrahenci widzą i słyszą najwięcej. Chcąc zadbać o powodzenie firmy, warto wsłuchać się w ich głos (także poprzez dedykowane narzędzia, dające im poczucie bezpieczeństwa).

Bo kiedy nieetyczne zachowania wychodzą na jaw zbyt późno, ich koszty dla organizacji bywają rujnujące zarówno pod względem finansowym jak i wizerunkowym. Stąd też potrzeba wypełnienia luki pomiędzy intencjami a rzeczywistością poprzez rzeczową ocenę kultury korporacyjnej, inwestycję w poprawę skuteczności programów compliance oraz zarządzanie z perspektywy zaufania i uczciwości przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Dlaczego warto zaakcentować uczciwość w organizacji?

Integrity Agenda stanowi fundament dla szeroko rozumianego sukcesu spółki. Organizacje, które budują swój biznes w oparciu o jasny przekaz etyczny, stawiają na zrównoważony rozwój i inwestują w swoich pracowników, nie tylko unikają często kosztownych sankcji zewnętrznych i mają na rynku lepszy obraz społeczny. Także rozwijają się prężniej w porównaniu do organizacji o mglistych założeniach etycznych, nastawionych wyłącznie na szybką realizację drapieżnych celów biznesowych.

———————-

Artykuł inspirowany pierwszą edycją Warsztatów Integrity Agenda skierowanych do osób, które, na co dzień mają do czynienia z zagadnieniami z zakresu compliance. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Zespół Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY 23 maja 2019 roku w siedzibie EY w Warszawie.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>