Głębokie zmiany w regulacjach antykorupcyjnych Australii

Australijski rząd przedstawił projekt zmian do przepisów antykorupcyjnych ustawy Commonwealth Criminal Code Act 1995, które odnoszą się do zagranicznych przestępstw. Zupełną nowością jest wprowadzenie do porządku prawnego tzw. deferred prosecution agreement (DPA), dotychczas stosowanego m.in. w USA i Wielkiej Brytanii.

Zmiany, które zdaniem rządu mają przede wszystkim na celu zwiększenie skuteczności postępowań prowadzonych przeciwko podmiotom podejrzanym o naruszanie obowiązujących przepisów antykorupcyjnych, obejmują przede wszystkim:

  • rozszerzenie definicji zagranicznego urzędnika państwowego o osoby kandydujące na stanowiska urzędnicze,
  • zniesienie zapisu ograniczającego stosowanie przepisów do sytuacji faktycznego wywarcia nieuczciwego wpływu (lub takiego zamiaru) na zagranicznego urzędnika państwowego wyłącznie, gdy wpływ dotyczy wykonywania przez niego obowiązków służbowych,
  • stworzenie nowego wykroczenia polegającego na nieumyślnym i nieuczciwym wpływie na zagranicznego urzędnika państwowego,
  • ujednolicenie zapisu dotyczącego specyficznego celu lub korzyści, które oskarżony chce osiągnąć nieuczciwym działaniem,
  • dodanie zapisu o możliwości działania oskarżonego na korzyść osoby trzeciej.

Dodatkowo, pojawiła się propozycja zwiększenia nacisku na korporacje, aby te wdrażały odpowiednie procedury mające na celu zapobieganie przestępstwom związanym z potencjalnym przekupstwem FPO (foreign public official) oraz odpowiednio je egzekwowały. W propozycji zmian znalazł się zapis zbliżony do opisanego w sekcji 7 UK Bribery Act, według którego firmy automatycznie ponoszą odpowiedzialność za działania korupcyjne popełniane zarówno przez krajowych, jak i zagranicznych pracowników, kontrahentów oraz agentów. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dana firma może wykazać, że zastosowała odpowiednie procedury zapobiegające takim działaniom. W przeciwnym przypadku, kara może wynieść nawet 18 mln dolarów australijskich (ok. 28 mln złotych). Gdy udowodnione zostanie intencjonalne działanie pracownika, kara może zostać podwyższona do równowartości 10% przychodów przedsiębiorstwa za okres 12 miesięcy poprzedzających moment popełnienia przestępstwa.

W opinii rządu, powyższe zmiany pozwolą na lepsze odwzorowanie przepisów antykorupcyjnych obowiązujących w USA i Wielkiej Brytanii. Jednocześnie oznacza to dalsze wdrożenie zapisów Konwencji OECD o Zwalczaniu Przekupstwa Zagranicznych Funkcjonariuszy Publicznych w Międzynarodowych Transakcjach Handlowych.

Zupełną nowością w australijskim porządku prawnym jest propozycja wprowadzenia tzw. deferred prosecution agreement (DPA). W proponowanym modelu założono, że w wyniku negocjacji pomiędzy oskarżonym podmiotem a Commonwealth Director of Public Prosecutions, po spełnieniu określonych warunków spółka może otrzymać amnestię w sprawie nadużyć popełnionych m.in. przez jej pracowników. Wspomniane warunki mogą dotyczyć m.in. ujawnienia śledczym okoliczności nadużyć i uzyskanych z nich korzyści (lub strat), zgody na pełną współpracę ze śledczymi przy okazji kolejnych dochodzeń lub zezwolenia na upublicznienie zapisów DPA. Następnie uzgodniona treść dokumentu musi zostać zaakceptowana przez właściwego sędziego. Zgoda na wykorzystanie DPA może zostać udzielona wyłącznie w sytuacji, gdy zapisy ugody są korzystne w szeroko rozumianym interesie społecznym.

Wprowadzenie DPA na wzór rozwiązania brytyjskiego jest postrzegane jako pozytywne działanie pozwalające międzynarodowym korporacjom negocjować tego rodzaju umowy w kilku jurysdykcjach jednocześnie.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>