Dyrektywa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Radę UE!

Adam Sawicki
Adam Sawicki Konsultant
kontakt

Rada Unii Europejskiej przyjęła 7 października 2019 roku dyrektywę o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów), nakładającą na przedsiębiorców i instytucje publiczne obowiązek ochrony sygnalistów.

Dyrektywa przewiduje nałożenie na przedsiębiorców m.in. następujących obowiązków:

  • stworzenie w przedsiębiorstwie wewnętrznych, poufnych i bezpiecznych kanałów przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów (obsługiwanych lub przez podmioty zewnętrzne) i poinformowanie o nich pracowników oraz partnerów biznesowych;
  • wyznaczenie osób odpowiedzialnych za weryfikację zgłaszanych informacji o możliwych naruszeniach;
  • podejmowanie działań wyjaśniających z zachowaniem należytej staranności oraz przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnych (w ciągu siedmiu dniu o przyjęciu zgłoszenia oraz w ciągu kolejnych trzech miesięcy o podjętych działaniach);
  • udostępnienie pracownikom i partnerom biznesowym jasnych i łatwo dostępnych informacji na temat procedur oraz zewnętrznych opcji zgłaszania naruszeń.

Wyżej wymienione obowiązki obejmują podmioty prywatne zatrudniające powyżej 50 pracowników oraz wszystkie przedsiębiorstwa dowolnej wielkości, operujące w sektorze usług finansowych. Państwa członkowskie UE po dokonaniu oceny ryzyka mogą tym obowiązkiem objąć również przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 50 osób, ze względu na charakter ich działalności i związany z tym poziom ryzyka, szczególnie dla środowiska i zdrowia publicznego.

Dyrektywa przyjęta przez Radę UE zachowuje rozwiązania zawarte w tekście dyrektywy przegłosowanym przez Parlament Europejski 16 kwietnia 2019 r. Przykładowo, dyrektywa pozostawia sygnaliście wybór kanału zgłoszenia nieprawidłowości (zgłoszenie wewnętrzne, zgłoszenie zewnętrzne oraz ujawnianie publiczne). W przypadku ujawniania publicznego sygnalista będzie objęty ochroną m.in. w przypadku jeśli nie zostały podjęte żadne działania w odpowiedzi na jego wcześniejsze zgłoszenie (wewnętrzne lub zewnętrzne) lub gdy sygnalista ma uzasadnione obawy, że dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi go na działania odwetowe.

Jak podkreślono w komunikacie prasowym „UE chce mieć sprawny system demokratyczny, oparty na praworządności. Jego elementem byłoby zapewnienie dużej ochrony w całej Unii sygnalistom, którzy odważą się mówić. Nikt, zgłaszając nieprawidłowości, nie powinien ryzykować reputacji czy pracy”.

Duże firmy, zatrudniające 250 i więcej pracowników, muszą dostosować się do nowych regulacji bezpośrednio po lokalnej adaptacji wytycznych, która musi nastąpić do dwóch lat od daty wejścia w życie dyrektywy. Mniejsze przedsiębiorstwa (zgodnie z dyrektywą zatrudniające między 50-249 pracowników) mają na dostosowanie cztery lata od daty wejścia w życie dyrektywy.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>