Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – ostatni dzwonek żeby uniknąć kary

Celem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Aby go zrealizować, w rejestrze gromadzone są informacje o osobach fizycznych, sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółkami, którzy zwani są beneficjentami rzeczywistymi. Jedna spółka może mieć jednego lub więcej beneficjentów. Szacuje się, iż obowiązek rejestracji i informowania o każdorazowej zmianie beneficjentów rzeczywistych obejmie ok. pół miliona spółek.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych został wprowadzony do polskiego prawodawstwa 13 października 2019 r., na mocy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Sama ustawa jest z kolei implementacją przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 201//849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV dyrektywa AML).

Pierwotnym terminem wprowadzenia danych do rejestru był 13 kwietnia 2020 r., jednak ze względu na pandemię koronawirusa termin ten został wydłużony do 13 lipca 2020 r. Oznacza to, że pozostały 3 tygodnie na zgłoszenie.

Obowiązek zgłoszenia dotyczy spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych (z wyłączeniem spółek publicznych) oraz prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.). Co ważne, spółki w stanie upadłości lub likwidacji także podlegają wpisowi do rejestru. Z obowiązku tego prawodawca postanowił jednak zwolnić zagraniczne osoby prawne prowadzące w Polsce działalność w formie oddziału.

Ważna jest także ustawowa definicja beneficjenta rzeczywistego, która zawiera w sobie osoby fizyczne, które sprawują nad spółką kontrolę, bezpośrednio lub pośrednio, w oparciu o posiadane uprawnienia prawne lub faktyczne. Uprawnienia te powinny umożliwiać beneficjentowi wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę. Do grupy beneficjentów rzeczywistych należą także osoby, w imieniu których nawiązywane są stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

Przykładowo, beneficjentem rzeczywistym będzie osoba posiadająca, co najmniej 25% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego każdorazowo dokonuje spółka, a w zasadzie osoby uprawnione do jej reprezentowania. Zgłoszenie takie podlega odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat) oraz odpowiedzialności odszkodowawczej, w tym możliwości zakazania sprawowania funkcji kierowniczych. Za brak zgłoszenia beneficjenta do rejestru spółce grozi z kolei kara w wysokości do miliona złotych. Warto podkreślić, że to sama spółka jest zobowiązana do ustalenia, kto jest beneficjentem rzeczywistym, co niejednokrotnie może powodować trudności, szczególnie przy bardziej skomplikowanych konstrukcjach właścicielskich jak struktury powiernicze, hybrydowe lub trusty, czy przy obecności wśród właścicieli podmiotów zagranicznych.

Na szczęście samo zgłoszenie jest proste i możliwe do zrealizowania przez internet – Ministerstwo Finansów uruchomiło w tym celu specjalną stronę. W zgłoszeniu należy podać dane identyfikacyjne spółki (nazwę, formę organizacyjną, siedzibę, numer KRS, NIP) oraz beneficjenta rzeczywistego (imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, PESEL lub datę urodzenia, informację o wielkości lub charakterze przysługującego mu udziału lub uprawnienia). I już.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>