CBA opublikowało wytyczne w zakresie compliance w sektorze publicznym

CBA opublikowało wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania programów compliance w sektorze publicznym. Wytyczne zostały stworzone w efekcie realizacji działania 4.2 Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020.

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020 (dalej RPPK) jest wypełnieniem obowiązku przeciwdziałania korupcji. Jego celem jest wyznaczanie kierunków polityki antykorupcyjnej prowadzonej w Polsce i, w konsekwencji, ograniczanie przestępczości korupcyjnej i podniesienie świadomości społecznej w kraju.

Wytyczne zawierają następujące komponenty programu zgodności:

 1. Zaangażowanie kierownictwa

Stworzenie skutecznego programu compliance w spółce wymaga decyzji kadry zarządzającej, która jest także zobowiązana do dawania dobrego przykładu pozostałym pracownikom. Jak wskazuje CBA, dawanie odpowiedniego przykładu jest istotne, ponieważ efektywny program zgodności nie może istnieć bez zaangażowania, udzielania porad oraz akceptacji i poparcia kadry zarządzającej.

CBA wskazuje, że podejmowanie decyzji zgodnych z zasadami etyki, wpływa nie tylko na samą spółkę, ale także na związane z nią podmioty zewnętrzne, takie jak dostawcy czy klienci.

Wyrazista informacja w zakresie braku akceptacji dla wszelkich nadużyć oraz konsekwencja w tym zakresie mogą minimalizować ryzyko wystąpienia nadużyć w instytucji.

Wytyczne podkreślają także odpowiedzialność za compliance spoczywającą na każdym pracowniku, przy zastrzeżeniu, że odpowiedzialność instytucjonalna za nadużycia jest ponoszona przez kierownictwo.

 1. Zintegrowanie compliance z misją

Program zgodności powinien być całkowicie zintegrowany z misją instytucji oraz powinien być zaopatrzony w odpowiednie narzędzia.

Dzięki zastosowaniu się do tej wytycznej, organizacja może skuteczniej przestrzegać przepisów i polityk oraz minimalizować przyszłe koszty związane z ewentualnymi nadużyciami, m.in. poprzez stosowanie się do kultury organizacyjnej i monitorowanie compliance.

 1. Kompetencje i zadania pracowników compliance

Wytyczne wskazują, że w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu compliance, niezbędne jest wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za ten obszar. Pracownik ten powinien być zatrudniony na stanowisku gwarantującym niezależność działania, posiadać odpowiednie przygotowanie merytoryczne i doświadczenie oraz cieszyć się powszechnym szacunkiem.

Do podstawowych zadań pracowników compliance należą:

– tworzenie i wdrażanie programu zgodności (polityk i procedur),

– zarządzanie systemem zgodności,

– promowanie zachowań etycznych,

– kształtowanie kultury organizacyjnej,

– szkolenie personelu,

– przeprowadzanie cyklicznej samooceny,

– samodoskonalenie.

 1. Monitorowanie i ocena zgodności

W celu oceny efektywności programu compliance można wykorzystać różne narzędzia, takie jak np. narzędzia informatyczne czy ankiety ewaluacyjne. Istotne jest by ocena efektywności istniejącego systemu compliance miała charakter holistyczny.

Do narzędzi kreowania compliance należą strategie informacyjne, system motywacyjny, samoregulacja i współpraca z podmiotami trzecimi działającymi na rzecz zgodności.

 1. Szkolenie

CBA wskazuje, że w celu minimalizacji ryzyka nadużyć, istotna jest systematyczność szkoleń w zakresie zgodności.

 1. Kluczowe kompetencje

Do takowych CBA zalicza zdolność identyfikowania istotnych problemów oraz projektowania rozwiązań łagodzących bądź eliminujących te problemy.

Do elementów rozwiązywania problemów CBA zalicza:

 • Potrzebę systematycznego badania obszarów problemowych,
 • Koncentrację na problemach merytorycznych,
 • Grupowanie incydentów,
 • Krytyczne podejście,
 • Przyjęcie postawy proaktywnej,
 • Wzmocnienie procesów decyzyjnych i zwiększenie odpowiedzialności.
 1. Ocena ryzyka

Compliance powinno uwzględniać zidentyfikowane zagrożenia i incydenty w celu dodatkowej kontroli nad obszarami wysokiego ryzyka.

 1. Skuteczna samoocena

System zgodności powinien podlegać ciągłej ocenie w celu wykrywania luk i słabych punktów. Należy pamiętać, że jedną z korzyści samooceny jest zmniejszenie ryzyka utraty zasobów i eliminacja słabych punktów.

 1. Sankcje

CBA wskazuje, że należy pamiętać, że im wyższa zdolność do egzekucji sankcji za nieprzestrzeganie procedur i praktyk, tym większa skuteczność w zapewnieniu zgodności i mniejsze prawdopodobieństwo konieczności egzekwowania sankcji.

Wytyczne zawierają następujące rekomendowane narzędzia profilaktyczne:

 • Informacja i edukacja,
 • Współpraca i mentoring,
 • Nowe technologie,
 • Pochwały i nagrody.

Nie ulega wątpliwości, że wytyczne opublikowane przez CBA mogą stanowić kierunkowskaz dla wielu instytucji publicznych w zakresie tworzenia systemu compliance.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>