13 października rusza rejestr beneficjentów powołany Ustawą AML

13 października, czyli 18 miesięcy po ogłoszeniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: Ustawa AML), wchodzą w życie przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Utworzenie rejestru wynika z implementacji w Ustawie AML przepisów tzw. IV dyrektywy AML. Polska dołącza tym samym do grona innych państw należący do Unii Europejskiej, w których takie rejestry już funkcjonują. Istnienie rejestrów ma służyć zwiększaniu przejrzystości struktur właścicielskich i tym samym przyczyniać się do przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Podmioty zobowiązane do ujawnienia danych o beneficjentach rzeczywistych

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji będzie zobowiązana większość polskich spółek prawa handlowego, tj.:

  • spółki jawne;
  • spółki komandytowe;
  • spółki komandytowo-akcyjne;
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.

Informacje podlegające zgłoszeniu do rejestru

Informacje podlegające zgłoszeniu do rejestru obejmują m.in. dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania zgłaszającej spółki.

Termin na przekazanie danych do rejestru

Spółki wpisane do KRS przed 13 października 2019 r. dokonują zgłoszenia informacji w terminie sześciu miesięcy od dnia uruchomienia rejestru.

Spółki, które powstaną po uruchomieniu rejestru mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia wpisu do KRS.

W przypadku zmiany przekazanych informacji, spółki mają obowiązek dokonać zgłoszenia w terminie siedmiu dni od ich zmiany.

Inne informacje związane z funkcjonowaniem rejestru

Rejestr będzie jawny, informacje o beneficjentach rzeczywistych tam zgromadzone będą udostępniane nieodpłatnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Rejestr będzie prowadzony przez Ministra Finansów.

Dane wpisane do rejestru będą objęte domniemaniem prawdziwości. Osoba dokonująca zgłoszenia do rejestru składa oświadczenie o prawdziwości zgłoszonych informacji pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Spółki, które nie dopełnią obowiązku zgłoszenia informacji w terminie podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł.

Powstanie rejestru a ustalanie beneficjentów rzeczywistych przez instytucje obowiązane

Zasadniczą wadą rejestru, dostrzeganą przez osoby zajmujące się AML, jest brak trybu weryfikacji poprawności danych w nim zamieszczonych. Przykładem państwa, które wprowadziło możliwość zgłaszania nieprawidłowości przez użytkowników rejestru, jest Szwecja. Taka możliwość ma na celu poprawę jakości danych.

W związku z powyższym instytucje obowiązane, na których ciąży ustawowy obowiązek identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowania uzasadnionych czynności w celu weryfikacji jego tożsamości i ustalenia struktury własności i kontroli, nie powinny się opierać wyłącznie na danych zawartych w rejestrze. Może on być traktowany tylko jako narzędzie pomocnicze.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>