Raport EY „Koszty bezpieczeństwa pracy i prewencja wypadkowa” pokazał, że aż ponad połowa przedsiębiorców uznała, że comiesięczna składka wypadkowa odprowadzana do ZUS jest zbyt wysoka. Z kolei dane Głównego Urzędu Statystycznego mówią o tym, że spada liczba ciężkich wypadków przy pracy oraz zmniejszeniu ulega średnia liczba dni wynikająca z niezdolności do pracy osób poszkodowanych w […]


27 kwietnia 2016 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) „Badania na rynek”. Konkurs, który adresowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, stanowi doskonałą okazję na sfinansowanie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w formie dotacji z Funduszy UE. Budżet konkursu to 1 miliard PLN! Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: […]


Obecnie firmy prowadzące działalność w Polsce stoją przed faktem wzmożonej aktywności fiskusa na polu zwiększenia skuteczności poboru należnych podatków. Nowe przepisy dotyczące opodatkowania w Polsce dochodów niektórych zagranicznych spółek; „mała” klauzula anty-abuzywna dot. dywidend, czy ogólna klauzula obejścia prawa mają na celu domknięcie luk podatkowych. Z kolei obowiązek generowania Jednolitego Pliku kontrolnego, który będzie wymagany […]


Usługi budowlane świadczone przez zagraniczną spółkę i jej polski oddział, stanowiący stałe miejsce prowadzenia działalności, mogą stanowić jednolicie opodatkowaną usługę kompleksową, a wszystkie zakupy towarów i usług dokonywane w związku ze świadczeniem tej usługi, można uznać za dokonywane przez stałe miejsce prowadzenie działalności w Polsce. Takie jest stanowisko Izby skarbowej w Warszawie w interpretacji z 12 […]


Zapraszamy na webcast, który odbędzie się 23 maja 2016 r. w godz. 10.00-11.00. 1 stycznia 2017 r. zbliża się wielkimi krokami. Dla wielu osób w jednostkach samorządu terytorialnego data ta będzie się kojarzyć nie tyle z szampańską zabawą i świętowaniem Nowego Roku, co z wejściem w życie zupełnie nowych zasad rozliczeń podatku VAT przez gminy jako […]


W dniu 22 lutego 2016 r. weszła w życie ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw („Ustawa Nowelizująca”). Wprowadziła ona ograniczenia w dopuszczalności zawierania umów o pracę na czas określony. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na […]